За петокласниците, обучавани в Учебен център "Елина", предлагаме както отделни уроци по БЕЛ за определени теми и проблеми, така също и цялостни курсове, обхващащи материала, включен в програмата на МОН за 5. клас. За всички частни ученици се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по български език и литература и заявените конкретни цели.

              Примерна програма на курсовете по БЕЛ за 5. клас
        
         1. Български език 

1. Речево общуване. Текст. Строеж на текста. 

2. Речево общуване в официална и неофициална обстановка. 

3. Видове изречения по цел на общуване и по състав. 

4. Главни части в простото изречение. Еднородни подлози. 

5. Второстепенни части в простото изречение. Допълнение. 

6. Обстоятелствено пояснение. Определение. Приложение. 

7. Речниково и граматично значение на думата. 

8. Строеж на думата. Словообразуване. 

9. Думите като части на речта. Имена. 

10. Местоимение. Лично и показателно местоимение. 

11. Въпросително и относително местоимение. 

12. Глагол. Основни глаголни времена. 

13. Употреба на сегашно и бъдеще време. 

14. Употреба на минало свършено и минало несвършено време. 

15. Неизменяеми части на речта. Наречие. 

16. Предлог. Съюз. 

17. Частица. Междуметие. 

18. Звуков състав на думата. Звукови промени. 

19. Променливо Я. 

20. Подвижно Ъ и непостоянно Ъ. 

              2. Литература           

     Светът и човекът

1. Митове и легенди за Сътворението.

2. Боговете на древните гърци. Четене на старогръцки митове.         

3. Библейски мит за сътворението.

4. Скандинавска митология. 

     Фолклорен празничен календар.

1. Народни празници. Великден, Гергьовден, Димитровден.

2. Фолклорни песни, свързани с празниците.   

     Човекът и общността          

1. Мотивът за най-малкия брат в приказките „Тримата братя и златната ябълка“ и „Главчо“.      

2. Многообразието на живота и мъдростта на народа в битовите фолклорни приказки.

3. Забавното и сериозното в приказките за Хитър Петър.

4.„Легендата за Мильо войвода”. Родовите ценности, разкрити в легендите за родния край.

5. Мъдростта на народа, събрана в пословици, поговорки и гатанки. 

             3. Работа с текстове 

1. Създаване, анализ и редактиране на подробен преразказ на откъс от приказка.

2. Създаване, анализ и редактиране на съчинение повествование (разказ по действителна случка, разказ по въображаема случка).

3. Създаване, анализ и редактиране на съчинение описание (описание на обект, описание на природно явление). 

             4. Работа с тестови задачи


     Частните уроци по БЕЛ за 5. клас се провеждат в учебните кабинети на школа "Елина" или онлайн и са съобразени с индивидуалните предпочитания и свободното време на всеки петокласник.

            Вижте повече за частните уроци по БЕЛ >>

       Вижте повече за нашите курсове по БЕЛ >>

    Вижте повече за нашите уроци и курсове по математика за 5. клас >>

 Вижте повече за нашите уроци и курсове за 5. клас >>

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане