ПРОГРАМИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (БЕЛ)

   I. За учениците в 7. клас, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по български език и литература и заявените конкретни цели.
   

   II. Програма на курсовете по български език и литература (БЕЛ) за 7. клас (обучение в групи)

1. Български език

• Текст и признаци на текста;

• Художествен текст. Художествени средства (фонетични, лексикални и синтактични);

• Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст;

• Думата като лексикално средство в текста;

• Дума и контекст (подтекст);

• Лексикална и граматическа съчетаемост на думите;

• Неметафорична и метафорична употреба на думите;

• Неутрална и експресивна лексика;

• Употреба на фразеологични словосъчетания;

• Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните изречения;

• Сложно съставно изречение. Пунктуация;

• Сложно смесено изречение. Пунктуация;

• Пряко и непряко предаване на чужда реч. Цитиране;

• Части на речта. Глагол;

• Вид на глагола;

• Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация;

• Съвместна употреба на глаголните времена;

• Езикова система. Езикови средства.

Частни уроци и курсове за подготовка по литература за 7. клас, София.

2. Литература

• Добри Чинтулов - „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“;

• Христо Ботев - „На прощаване“;

• Иван Вазов - „Немили-недраги“, „Една българка“, „Опълченците на Шипка“, „Българският език“;

• Алеко Константинов -  „До Чикаго и назад“ и „Бай Ганьо”;

• Пенчо Славейков - „Неразделни”;

• Пейо Яворов - „Заточеници”;

• Елин Пелин - „По жътва“;

• Йордан Йовков - „По жицата“.

      

       Вижте програмата на курсовете по математика за 7. клас >>

       Вижте повече за частните уроци по БЕЛ >>

       Вижте повече за нашите курсове за 7. клас >>  за учебната 2019/2020 г.

За актуални цени и повече подробности относно обучението в учебния център позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Частни уроци и курсове за подготовка за кандидатстване след 7. клас с български език, София