ПРОГРАМИ ПО ГЕОГРАФИЯ

    I. За всички ученици, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по география и заявените конкретни цели.

   II. Програма на курсовете по география за кандидат-студенти (обучение в групи)

1. Географско положение и граници на България. Същност и особености. Видове географско положение, оценка и значение. Промени в териториалния обхват и границите на България. Съвременна оценка на държавните граници на България.

2. Климат на България. Същност и значение. Фактори за формиране на климата. Характеристика на климатичните елементи (температура, валежи и ветрове). Неблагоприятни климатични явления. Климатични области. Климатични ресурси. Замърсяване на въздуха.

3. Води на България. Същност и значение. Фактори за формиране. Характеристика на повърхностните и подземните води. Хидроложки области. Водни ресурси. Стопанска оценка – използване и опазване.

4. Дунавска равнина - природногеографска характеристика. Стопанска оценка. Използване и опазване на природните ресурси.

5. Черноморска област (Черно море и Българско черноморско крайбрежие) - природногеографска характеристика. Стопанска оценка. Използване и опазване на природните ресурси.

6. География на населението на България – брой и териториално разпределение. Движение на населението – анализ и основни тенденции. Структура на населението – анализ, регионални различия и оценка. Работна сила, заетост и безработица. Демографски проблеми и демографска политика в България.

7. География на селищата в България. Фактори за възникване и развитие на селищата. Селищна мрежа. Класификация на селищата. Градски селища. Селски селища. Урбанизация - значение и пространствено развитие. Административно - териториално деление.

8. География на растениевъдството в България. Същност, особености и значение на растениевъдството. Развитие и отраслова структура на растениевъдството. Зърнени култури - значение и особености, фактори за развитие. Видове и териториално разпространение. Проблеми и тенденции в развитието на зърнените култури.

9. География на животновъдството в България. Същност, особености и значение. Фактори за развитие. Структура – отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на животновъдството.

10. География на енергетиката в България. Същност, особености и значение. Развитие на енергетиката – фактори и етапи. Структура на енергетиката – отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на енергетиката в България.

11. География на химическата промишленост в България. Същност, особености и значение. Развитие на химическата промишленост – фактори и етапи. Структура на химическата промишленост – отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на химическата промишленост.

12. География на хранително-вкусовата промишленост в България. Същност, особености и значение. Развитие на хранително-вкусовата промишленост – фактори и етапи. Структура на хранително-вкусовата промишленост – отраслова и териториална. Тенденции и проблеми в развитието на хранително-вкусовата промишленост.

13. География на леката промишленост (текстилна, трикотажна, шивашка, кожаро-кожухарска, обувна промишленост и полиграфическа промишленост). Същност, особености и значение. Развитие – фактори и етапи. Структура на леката промишленост - отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на леката промишленост.

14. География на транспорта на България. Същност, особености и значение. Транспортна система. Развитие на транспорта в България – фактори и етапи. Структура на транспортната система. Проблеми и тенденции в развитието на транспорта.

15. География на туризма в България. Същност, особености и значение. Фактори за развитие на туризма. Туристически ресурси. Развитие на туризма - етапи. Туристически райони в България. Проблеми и тенденции в развитието на туризма.

16. Югозападен социално-икономически регион (София -град, Софийска, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска област)

        Вижте повече за кандидатстудентските курсове >>

Частни уроци и курсове за подготовка по география за матура и кандидатстудентски изпити, София.

    III. Програма на курсовете по география за матура

1. География на света

• Развитие и съвременна структура на географската наука;

• Геосферен строеж на Земята;

• Природни компоненти и комплекси на Земята;

• Природни зони на Земята;

• Природноресурсен потенциал на света;

• Глобални проблеми - суровинно-енергиен и екологичен;

• Природни рискове;

• Населението в света;

• Демографски проблем и демографска политика;

• Демографски различия в света;

• География на селищата;

• Урбанизация;

• Политически системи;

• География на световното стопанство;

• География на световното стопанство - сектори и отрасли. Първичен сектор;

• Вторичен сектор;

• Третичен сектор;

• Полюси на световното стопанство;

• Глобални проблеми на съвременността;

• Световни и регионални международни организации;

• Регионална география;

• Географски региони в Европа, Азия и Америка;

• Стопанско развитие на регионите и страните в тях;

• Страни - типични представители на съответния регион;

• Глобални проблеми на съвременността и тяхното проявление по региони;

• Подходи и методи в съвременните географски и икономически изследвания;

• Географски информационни системи (ГИС)-същност и приложения;

• Работа с информационни материали с географско и икономическо съдържание.

Подготовка за изпити по география на България за СУ, УНСС и други.

2. География на България

• Географско положение, територия и граници на България;

• Природна среда;

• Природногеографски области;

• География на населението в България;

• Държавно устройство и административно-териториално деление на България;

• Национално стопанство: структура, фактори, показатели;

• Първичен сектор;

• Вторичен сектор;

• Третичен сектор;

• Териториална структура на стопанството;

• Географски региони;

Оценявани компетентности

• Характеризира отделните геосфери и процесите, протичащи в тях • Разкрива закономерностите в географското разпространение на природните компоненти и връзките между тях • Сравнява природните зони на Земята и оценява техния природноресурсен потенциал • Изяснява глобалните проблеми, свързани с опазването и рационалното използване на природните ресурси и околната среда; познава концепцията за устойчиво развитие • Идентифицира причините за различни природни рискове (земетресения, наводнения, свлачища и др.) и последиците от тях • Обяснява геодемографските характеристики на населението в света • Изразява отношение към демографския проблем и аргументира начините за неговото решаване • Сравнява демографската ситуация в различните части на света • Проследява възникването и развитието на селищата и промяната на функциите на градовете • Представя развитието и териториалните особености на урбанизацията и коментира проблемите, свързани с нея • Представя съвременната политическа карта на света като резултат от глобалните политически процеси; коментира регионалните конфликти и причините за възникването им • Разбира основните механизми на пазарната икономика; степенува по значимост факторите за развитие на световното стопанство • Групира икономическите отрасли по сектори: първичен (добивен), вторичен (обработващ), третичен (обслужващ), и характеризира тяхната териториална структура • Излага знания за глобалните проблеми на съвременността (суровинно- енергиен, екологичен, продоволствен и др.) и аргументира пътищата за тяхното решаване • Обяснява принципите на международното сътрудничество и дейността на някои международни организации; прави заключения относно ролята на "глобализацията" за нарастващата зависимост между страните • Обяснява ролята на историческите и географските фактори за различията в развитието на регионите • Характеризира географските региони в света и прави изводи за техните специфични особености и проблеми • Разкрива особеностите на стопанството на регионите на примера на избрани страни • Характеризира избрани страни в регионите на основата на проблемно- страноведския подход • Очертава проблемите на регионите и дискутира решаването им съобразно концепцията за устойчивото развитие • Оценява ролята на географското положение и съвременните граници на България; проследява промените в териториалния є обхват • Характеризира природните компоненти; разграничава природно- географските области в България и оценява техния природноресурсен потенциал • Характеризира съвременната геодемографска ситуация и особеностите на урбанизацията в България • Обяснява особеностите на прехода към пазарно стопанство; характеризира националното стопанство, стопанските сектори, отделните отрасли и дейности в тях • Демонстрира знания за географските региони и прави географско изследване на местната община или административна област • Познава основните подходи и методи в съвременните географски и икономически изследвания • Познава възможностите на географските информационни системи (ГИС) и практическото им приложение в живота • Съпоставя географски карти с различно тематично съдържание • Анализира статистически таблици и графични материали с географско и икономическо съдържание и прави изводи • Проучва и анализира различни видове документи и извлича информация от тях; съставя реферат и есе с географско съдържание.

География, частни уроци и курсове за 12. клас, София.

Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои от две части:

1. 38 задачи с максимален брой точки 70:

- тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;

- тестови задачи със свободен отговор;

- две практически задачи - по една върху учебното съдържание от География на света и от География на България.

2. Писмена разработка върху учебното съдържание от География на България с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

          Вижте повече за курсовете за матура >>

          Вижте повече за  МАТУРА - 2019 г. >>

 Посочените по-горе програми за курсове по география за кандидат-студенти и матура са ориентировъчни и се актуализират в зависимост от промените в конспектите на университетите и ДЗИ.

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Индивидуално и групово обучение по география за подготовка за ДЗИ и кандидатстване във ВУЗ.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>