Програма на курсовете по химия за кандидат-студенти и матура


• Химични елементи; 

• Строеж на атома; 

• Строеж на атома и периодична система; 

• Химична връзка и строеж на веществото; 

• Азотна и въглеродна група; 

• Структурна теория; 

• Въглеводороди; 

• Хидроксилни производни на въглеводородите ;

• Карбонилни производни на въглеводородите; 

• Карбоксилни производни на въглеводородите;

• Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества; 

• Въглехидрати; 

• Мастни амини. Аминокиселини. Белтъчни вещества;

• Ароматни съединения; 

• Наркотични вещества; 

• Полимери, пластмаси и химични влакна; 

• Скорост на химичните процеси; 

• Топлинен ефект при химичните процеси;

• Химично равновесие; 

• Разтвори; 

• Разтвори на електролити; 

• Метали от IV, V и VI период.

Курсове по химия за 12. клас, София.

Оценявани знания и умения 

• Различава: кристални и аморфни вещества; алотропни форми• Обяснява връзката между химичния характер на елемента и свойствата на веществата• Характеризира въглеводороди и производните им по функционални групи • Използва примери за изомери и хомоложни редове• Разпознава природни, изкуствени и синтетични полимери• Прилага правила за наименование на органични и неорганични вещества 
• Познава слоестия строеж на електронната обвивка на атомите • Различава основните типове химични връзки • Обяснява свойствата на веществата с природата на химичните връзки • Разграничава вещества с атомна, метална, молекулна и йонна кристална решетка • Отчита ролята на междумолекулните взаимодействия при преходите от едно агрегатно състояние към друго • Определя степента на окисление на химичните елементи • Описва приложението на изучавани вещества • Използва кръговрата на азота, кислорода и въглерода в природата при обясняване на проблемите с околната среда • Предлага идеи за обезвреждането на вредни за човека и околната среда вещества и използване на безвредни вещества и материали • Аргументира необходимостта от разумно използване на природните ресурси • Познава закономерности, свързани с топлинните ефекти, скоростта на химичните процеси и химичното равновесие • Изразява химични процеси чрез химични уравнения • Описва видовете разтвори и техните свойства • Използва генетични преходи за установяване връзката между веществата • Провежда експерименти за откриване на йони и на елементи (по оцветяване на пламъка) • Планира химичен експеримент и използва получените данни за изводи и заключения • Познава основни физични величини и връзки между тях • Прилага правилата за безопасна работа.


    Вижте повече за кандидатстудентските курсове >> и курсовете за матура >>

    Вижте повече за нашите курсове за подготовка по биология >>

                     Вижте повече за  МАТУРА - 2019 г. >>

  Посочената по-горе програма по химия за матура и кандидат-студенти е ориентировъчна и се актуализира в зависимост от промените в конспектите на университетите и ДЗИ.

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Частни уроци и курсове по химия за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити в СУ, МУ, ХТМУ и други.

Вижте повече за частните уроци по химия >>