Курсът по Химия и ООС (опазване на околната среда) за 12. клас в учебен център „Елина“ предлага пълно и системно развитие на основните теми, посочени в конспектите за ДЗИ (матура) и за изпитите в МУ, СУ, ХТМУ и други. Разгледани са основните принципи на организацията и функционирането на материята, процесите и веществата, техните свойства и приложение в националното и световно стопанство. Курсът е обобщен вариант на учебния материал, изучаван в СОУ. Нивото е съобразено с държавните образователни изисквания за ученици от задължителната и профилирана подготовка в държавните и частните училища и с програмите за кандидатстудентските изпити в страната. С цел по-доброто усвояване на материала на места е допуснато и повишение на научното ниво. Това се налага от непълната информация, отразена в учебниците, съобразени със специфичността на ДЗИ.

  Обучението по химия в нашата школа включва: лекции по основните теоретични въпроси, упражнения върху изученото и задание за домашна работа след всяко занятие. Подготовката е насочена към създаването на достатъчни и трайни познания по Химия и ООС и съответно отличното представяне на учениците на КСИ и ДЗИ. Поради промените в кандидатстудентските изпити през 2018 г. и системата за оценяване, акцентът в обучението по химия на кандидат-студенти, насочени към медицинските и фармацевтични университети и факултети, е поставен върху решаване на задачи и тяхното логическо обяснение (а не механично наизустяване и възпроизвеждане на текст).

  Курсът се състои се от следните части: Обща и неорганична химия (ОНХ), Органична химия (ОХ), Подготовка за изпит и преговор. Те са разделени на различни урочни статии, а те на подтеми.

  Курсът започва с ОНХ – същност на изграждане на света, материята като структурирана цялост. Продължава с образуването на веществата – изяснени са видовете вещества и теориите за химичната връзка. Дялът продължава с основните процеси в природата и химичната технология и методите за тяхната оптимизация и управление.

  Вторият раздел включва ОХ. В него са дадени отговори на въпросите какво са органичните вещества, как се получават, какви са техните свойства. В този раздел се представя генетичната връзка както между органичните вещества, така и връзката им с неорганичните. Представено е тяхното приложение и значение за човека и стопанството.

  Третият раздел обхваща преговор на изученото и правене на цялостни изпити.


Примерна програма на курсовете по химия за 12. класкандидат-студенти и матура

• Химични елементи; 

• Строеж на атома; 

• Строеж на атома и периодична система; 

• Химична връзка и строеж на веществото; 

• Азотна и въглеродна група; 

• Структурна теория; 

• Въглеводороди; 

• Хидроксилни производни на въглеводородите ;

• Карбонилни производни на въглеводородите; 

• Карбоксилни производни на въглеводородите;

• Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества; 

• Въглехидрати; 

• Мастни амини. Аминокиселини. Белтъчни вещества;

• Ароматни съединения; 

• Наркотични вещества; 

• Полимери, пластмаси и химични влакна; 

• Скорост на химичните процеси; 

• Топлинен ефект при химичните процеси;

• Химично равновесие; 

• Разтвори; 

• Разтвори на електролити; 

• Метали от IV, V и VI период.

Курсове по химия за 12. клас, София.

Оценявани знания и умения 

• Различава: кристални и аморфни вещества; алотропни форми• Обяснява връзката между химичния характер на елемента и свойствата на веществата• Характеризира въглеводороди и производните им по функционални групи • Използва примери за изомери и хомоложни редове• Разпознава природни, изкуствени и синтетични полимери• Прилага правила за наименование на органични и неорганични вещества 
• Познава слоестия строеж на електронната обвивка на атомите • Различава основните типове химични връзки • Обяснява свойствата на веществата с природата на химичните връзки • Разграничава вещества с атомна, метална, молекулна и йонна кристална решетка • Отчита ролята на междумолекулните взаимодействия при преходите от едно агрегатно състояние към друго • Определя степента на окисление на химичните елементи • Описва приложението на изучавани вещества • Използва кръговрата на азота, кислорода и въглерода в природата при обясняване на проблемите с околната среда • Предлага идеи за обезвреждането на вредни за човека и околната среда вещества и използване на безвредни вещества и материали • Аргументира необходимостта от разумно използване на природните ресурси • Познава закономерности, свързани с топлинните ефекти, скоростта на химичните процеси и химичното равновесие • Изразява химични процеси чрез химични уравнения • Описва видовете разтвори и техните свойства • Използва генетични преходи за установяване връзката между веществата • Провежда експерименти за откриване на йони и на елементи (по оцветяване на пламъка) • Планира химичен експеримент и използва получените данни за изводи и заключения • Познава основни физични величини и връзки между тях • Прилага правилата за безопасна работа.


    Вижте повече за кандидатстудентските курсове >> и курсовете за матура >>

    Вижте повече за нашите курсове за подготовка по биология >>

    Посочените по-горе програми по химия за матура и кандидат-студенти са ориентировъчни и се актуализират непрекъснато в съответствие с промените в конспектите на университетите, ДЗИ и НПМГ.

За повече информация относно обучението се обадете на 0888-616-911.

Частни уроци и курсове по химия за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити в СУ, МУ, ХТМУ и други.

Вижте повече за частните уроци по химия >>