За третокласниците, обучавани в Учебен център "Елина", предлагаме както отделни уроци по математика за определени теми и проблеми, така също и цялостни индивидуални курсове, обхващащи материала, включен в програмата на МОН за 3. клас. За всички частни ученици се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по математика и заявените конкретни цели.

 Примерна програма на индивидуалните курсове по математика за 3. клас

   Учебното съдържание е организирано в четири ядра: 

      1. Числа.

      2. Равнинни фигури.

      3. Измерване.

      4. Моделиране.

    Цели на обучението по математика в трети клас

1. Усвояване на числата до 1000, редицата на естествените числа до 1000 и позиционния принцип за представяне на тези числа в десетичната бройна система.

2. Усвояване на действията събиране и изваждане на трицифрени числа и техни свойства.

3. Усвояване на действията умножение и деление на трицифрени числа с едноцифрени и техни свойства.

4. Запознаване с половинка, третинка, четвъртинка и десетинка на базата на деление с 2, 3, 4 или 10.

5. Усвояване на нови мерни единици за дължина (км и мм), маса (г, тон) и време (век и секунда), на връзки между техни производни и действия с тях.

6. Запознаване с понятието ъгъл и видовете ъгли. Усвояване на знания за видовете триъгълници според ъглите.

7. Овладяване на умения за описване на ситуации от реалния свят с математически модел (текстови задачи с не повече от три действия).

8. Усвояване на математическата символика и терминология, свързана с изучаваните
математически понятия.

9. Развиване личностните и когнитивните свойства на учениците в обучението (съзнателност, познавателна активност, самостоятелност, наблюдателност, внимателност и др.)

10. Развиване на някои качества на мисленето като рационалност, бързина, гъвкавост, критичност и др.

11. Създаване на интерес към математиката и желание за нейното изучаване.

* * * * * *

     Частните уроци по математика за 3. клас се провеждат в учебните кабинети на школа "Елина" или онлайн и са съобразени с индивидуалните предпочитания и свободното време на всеки третокласник.

* * * * * *

      Вижте повече за частните уроци по математика >>

      Вижте повече за нашите курсове по математика >>

      Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане