За четвъртокласниците, обучавани в Учебен център "Елина", предлагаме както отделни уроци по математика за определени теми и проблеми, така също и цялостни индивидуални курсове, обхващащи материала, включен в програмата на МОН за 4. клас. За всички частни ученици се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по математика и заявените конкретни цели.

 Примерна програма на индивидуалните курсове по математика за 4. клас

   Учебното съдържание е организирано в четири ядра: 

      1. Числа.

      2. Равнинни фигури.

      3. Измерване.

      4. Моделиране.

    Цели на обучението по математика в четвърти клас

       1. Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията събиране, изваждане, умножение и деление с едноцифрено или двуцифрено число и свойствата на тези действия.

       2. Задълбочаване и разширяване на знанията за мерни единици чрез въвеждане на мярката за ъгъл, мерните единици за лице и връзките между тях.

       3. Задълбочаване и разширяване на знанията за основните геометрични фигури:  ъгъл, правоъгълник, квадрат; познаване на окръжността и елементите й; усвояване на понятието лице на правоъгълник.

       4. Усвояване на основни приложения на изучаваните математически знания, като се показват и някои от интегративните възможности на математиката.

       5. Създаване на предпоставки и използване възможностите на математиката за развиване на логическото мислене на учениците. Използване на анализа, синтеза и сравняването при генериране и изучаване на математически понятия. Формулиране на твърдения. Извършване на умозаключения.

       6. Развиване на интереса и мотивиране на учениците за изучаване на математиката и формиране на положително отношение към нея.

* * * * * *

     Частните уроци по математика за 4. клас се провеждат в учебните кабинети на школа "Елина" или онлайн и са съобразени с индивидуалните предпочитания и свободното време на всеки четвъртокласник.

* * * * * *

  Вижте повече за частните уроци по математика >>

  Вижте повече за нашите курсове по математика >>

  Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане