ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА

I. За учениците в 7. клас, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по математика и заявените конкретни цели.

II. Програма на курсовете по математика за 7. клас (обучение в групи)

1. Системата от задачи по математика в модула за национално външно оценяване се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебната програма за VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

Числа. Алгебра

• Рационални числа. Действия с рационални числа. Свойства на числови равенства и неравенства;

• Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение;

• Разлагане на многочлени на множители;

• Линейни уравнения с едно неизвестно и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;

• Модулно линейно уравнение;

• Линейни неравенства с едно неизвестно и свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.

Фигури и тела. Измерване

• Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;

• Успоредни прави – признаци и свойства;

• Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;

• Еднакви триъгълници;

• Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;

• Равнобедрен триъгълник;

• Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл  30°

• Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;

• Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат;

• Трапец. Равнобедрен трапец.

Логически знания. Моделиране

• Моделиране с изрази, формули, линейни уравнения и неравенства.

Частни уроци и курсове по математика за 7. клас, София.

2. Задачите във втория модул измерват знанията и уменията на учениците по математика до VІІ клас включително. Освен съдържанието, описано в модула за външно оценяване, този модул включва още:

Числа. Алгебра

• Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост;

• Действия с рационални числа;

• Уравнения ;

• Линейно параметрично уравнение с едно неизвестно;

• Линейно параметрично неравенство с едно неизвестно.

Фигури и тела. Измерване

• Лице и периметър на равнинни фигури;

• Сбор от ъгли (вътрешни и външни) в многоъгълник;

• Правоъгълна координатна система;

• Елементи и свойства на ръбести тела.

Логически знания. Моделиране

• Отношения и пропорции;

• Средноаритметично на две и повече числа;

• Принципи за събиране и умножение на възможности при преброяване в конкретна ситуация.

• Най-малка и най-голяма стойност на израз.

      Груповите курсове по математика за 7. клас са целогодишни и започват през месец октомври. 
     Частните уроци по математика за 7. клас се провеждат в учебните кабинети на школа "Елина" или онлайн и са съобразени с индивидуалните предпочитания и свободното време на всеки седмокласник.

Вижте програмата на курсовете по български и литература (БЕЛ) за 7. клас >>

         Вижте повече за частните уроци по математика >>

  Вижте повече за нашите курсове по математика >>

Вижте повече за нашите курсове за 7. клас >> за учебната 2019/2020 г.

За актуални цени и повече подробности относно обучението в учебния център позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Частни уроци и курсове за подготовка за изпита по математика за кандидатстване след 7. клас, София.