За осмокласниците, обучавани в Учебен център "Елина", предлагаме както отделни уроци по математика за определени теми и проблеми, така също и цялостни индивидуални курсове, обхващащи материала, включен в програмата на МОН за 8. клас. За всички частни ученици се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по математика и заявените конкретни цели.

   Цели на обучението по математика в 8. клас

1. Усвояване на ирационалните числа, записани с квадратен корен, на свойства
и операции с тях.

2. Разширяване и задълбочаване на знанията на учениците за уравненията чрез
изучаване на квадратни уравнения.

3. Придобиване на умения за решаване на системи линейни уравнения и системи
линейни неравенства.

4. Усвояване на понятието функция, на функциите y = ax + b, y = ax2 , a ≠ 0,
техните свойства и графики и придобиване на знания за права и обратна
пропорционалност.

5. Усвояване на понятието вектор в равнината, на афинните операции с вектори и
техни приложения.

6. Усвояване на еднаквостите в равнината.

7. Задълбочаване и разширяване на знанията на учениците за геометричните фигури
чрез изучаване взаимните положения на окръжности, на окръжност и ъгъл, на
окръжност и многоъгълник, на свойства на забележителни точки в триъгълник.

8. Задълбочаване на логическите знания и умения, формиране на логическа култура и усвояване на математически език.

9. Усвояване на основни приложения на изучаваните математически знания, като се
показват интегративните функции на математиката.

10. Формиране на положително отношение към математиката, създаване на интерес и мотивация на учениците за придобиване на математически знания и умения.

11. Развиване на наблюдателност, въображение, концентрация на мисленето,
памет.

* * * * * *

     Частните уроци по математика за 8. клас се провеждат в учебните кабинети на школа "Елина" или онлайн (дистанционно обучение) и са съобразени с индивидуалните предпочитания и свободното време на всеки осмокласник.

* * * * * *

     Вижте повече за частните уроци по математика >>

     Вижте повече за нашите курсове по математика >>

     Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане