ПРОГРАМИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   I. За  учениците, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по английски език и заявените конкретни цели.

  II. Програма на курсовете по английски език (обучение в групи) за кандидат-студенти за СУ, УНСС и др.

А. Езиков материал

Кандидат-студентите трябва да владеят следния езиков материал:

Лексика

Около 10 000 най-често употребявани в английския език думи.

Частни уроци и курсове по английски език за кандидатстване в СУ, УНСС, ВТУ, ПУ и други.

Граматика

1. Съществителни имена. Род, число и падеж.

2. Членуване на имената. Определителен и неопределителен член; изпускане на члена. Особености при употреба с броими и неброими съществителни, с конкретни и абстрактни съществителни, с имена на лица и географски названия.

3. Местоимения: лични, показателни, въпросителни, притежателни, неопределителни, възвратни, относителни. Употреба.

4. Прилагателни имена: образуване, степенуване и употреба.

5. Наречия: видове наречия. Образуване, степенуване и употреба.

6. Предлози и употребата им. Предложни изрази.

7. Числителни: бройни и редни. Употреба.

8. Глагол. Видове глаголи: пълнозначни и спомагателни (be, have, do; модални глаголи), глаголи-връзки; преходни и непреходни глаголи. Безлична и възвратна употреба. Фразови глаголи. Употреба.

9. Глаголни времена: прости, продължителни, перфектни. Форми и употреба.

10. Наклонение. Особености на подчинителното наклонение (subjunctive).

11. Деятелен и страдателен залог на глагола. Употреба.

12. Съгласуване на времената. Пряка и непряка реч.

13. Нелични глаголни форми (инфинитив, герундий, причастие). Употреба. Глаголи, изискващи инфинитив и герундий.

14. Словоред на простото изречение. Мястото на прякото и непрякото допълнение, на обстоятелствените пояснения за време, място и начин.

15. Въпросителни изречения. Видове.

16. Условни изречения.

Подготовка за кандидатстудентски изпити в СУ, УНСС, ВТУ, ПУ и други.

Б. Езикови умения

Кандидатите трябва да владеят следните езикови умения:

- Възприемане и разбиране на английската реч;

- Разбиране при четене на английски език;

- Изразяване писмено на английски език.

Индивидуално и групово обучение на кандидат-студенти по английски език, София.

  Посочената програма за подготовка по английски език за кандидат-студенти е ориентировъчна и се актуализира в зависимост от промените в конспектите на университетите.

            Вижте повече за кандидатстудентските курсове >>

       Вижте повече за частните уроци по английски език >>   

         Вижте повече за курсовете за матура >>

Вижте програмата за подготовка за матура по английски език >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане