За петокласниците, обучавани в Учебен център "Елина", предлагаме както отделни уроци по математика за определени теми и проблеми, така също и цялостни курсове, обхващащи материала, включен в програмата на МОН за 5. клас. За всички частни ученици се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по математика и заявените конкретни цели.

Примерна програма на курсовете по математика за 5. клас

        Обикновени дроби
 
 1. Дробни числа. Обикновени дроби.

 2. Правилни и неправилни дроби. Смесени числа.

 3. Основно свойство на дробите. Разширяване на дроби. Съкращаване на дроби. 

 4. Сравняване на обикновени дроби. 

 5. Привеждане на обикновените дроби към общ знаменател (най-малък общ знаменател). 

 6. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели. 

 7. Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели. 

 8. Умножение на обикновени дроби. Свойства на умножението. 

 9. Деление на обикновени дроби. 

10. Действия с обикновени дроби. Пресмятане на числови изрази. 

        Десетични дроби 

 1. Десетични дроби. Въвеждане. Четене и писане на десетичните дроби. 

 2. Свойства на десетичните дроби. Мерни единици. 

 3. Сравняване на десетични дроби. Закръгляване на десетични дроби. 

 4. Събиране и изваждане на десетичните дроби. Свойства на събирането на десетичните дроби. 

 5. Умножение и деление на десетични дроби с 10, 100 и 1000. 

 6. Умножение на десетични дроби. Свойства на умножението на десетичните дроби. 

 7. Деление на десетични дроби с естествено число. 

 8. Деление на десетични дроби с десетична дроб. Крайна десетична дроб. Безкрайна десетична дроб. 

 9. Пресмятане на числови изрази. Работа с калкулатор. 

10. Част от число. 

11. Превръщане на десетични дроби в обикновени. Превръщане на обикновени дроби в десетични с помощта на калкулатор.

12. Процент. Намиране на процент от число.    

        Делимост 

 1. Признак за делимост на 2. Признак за делимост на 5. Признак за делимост на 10. 

 2. Признак за делимост на 3 и на 9. 

 3. Намиране на общ делител и най-голям общ делител на естествени числа. 

 4. Намиране на общо кратно и най-малко общо кратно на естествени числа.
 
       Основни геометрични фигури и тела

  1. Лице на правоъгълник и квадрат. Мерни единици (преговор). 

 2. Основни геометрични фигури. Триъгълник. Видове триъгълници (преговор). 

 3. Разстояние от точка до права. Височини в триъгълник. 

 4. Лице на триъгълник. Лице на правоъгълен триъгълник. 

 5. Четириъгълник. Обиколка на четириъгълник. Лице на четириъгълник. 

 6. Успоредни прави. Успоредник. Ромб. 

 7. Обиколка на успоредник. Лице на успоредник. 

 8. Трапец. Видове трапеци. 

 9. Обиколка и лице на трапец. 

10. Правоъгълен паралелепипед. Куб. Лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед. 

11. Обем на правоъгълен паралелепипед. Мерни единици за обем. 

12. Задачи с практическо приложение.
* * * * * *

     Частните уроци по математика за 5. клас се провеждат в учебните кабинети на школа "Елина" или онлайн и са съобразени с индивидуалните предпочитания и свободното време на всеки петокласник.

* * * * * *

Вижте повече за частните уроци по математика >>

Вижте повече за нашите курсове по математика >>

Вижте повече за нашите курсове и уроци по БЕЛ за 5. клас >>

Вижте повече за нашите уроци и курсове за 5. клас >>

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане