НИВА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК И ПОЛАГАНИ ИЗПИТИ

 НИВО А1

 Нивото изисква елементарно боравене с езика – ученикът разбира и ползва в ежедневието обикновени изрази и прости изречения, може да представя себе си и другите, да води обикновени разговори, като задава и отговаря на въпроси, да разбира говоримия език, когато се говори бавно и ясно.

ИЗПИТИ

Fit in Deutsch 1

 Стандартизиран изпит по немски език за ученици на възраст 10–15 години, които при успешно полагане на изпита получават сертификат за ниво А1, съгласно Общата европейска езикова рамка. Форматът на изпита е изграден по същия начин, както при изпита Zertifikat Deutsch и се състои от слушане, четене, писане и говорене. При устния изпит се акцентира особено на комуникативните умения на участниците в изпита.

Start Deutsch 1

 Езиков тест за установяване на елементарни познания по немски език. Предназначен е за възрастни и младежи над 16 годишна възраст. Изпитът се провежда въз основа на унифицирани стандарти в целия свят. Състои се от слушане, четене, писане и говорене. Успешното му полагане  удостоверява ниво А1 по шестстепенната скала съгласно Европейската езикова рамка.

 НИВО А2

 Нивото изисква елементарно използване на езика - като разбиране на обикновени изречения и рутинно и често използвани изрази, които касаят ежедневието – работата, семейството, лична информация, пазаруване, обмен на информация за обикновени неща, образование, социален статус, местоживеене и пр.

ИЗПИТИ

Fit in Deutsch 2

 Изпитът отговаря на А2 ниво от Европейската езикова рамка, подходящ е за ученици на възраст 12–15 години и се провежда изцяло на немски език. Учениците трябва да разбират и да отговарят на елементарни въпроси, да водят обикновени разговори по телефона, да извличат информация от съобщения, обяви, реклами, статии, да могат да пишат кратки съобщения.

Start Deutsch 2

 Изпитът покрива А2 ниво от Европейската езикова рамка и е предназначен за възрастни и младежи над 16 годишна възраст. Изпитът се провежда и оценява съгласно унифицирани стандарти в целия свят.

 Изпитът се състои от слушане, четене, писане и говорене и се провежда в рамките на 85 мин. Успешното полагане на изпита доказва, че ученикът владее немски език на основно ниво и може да разбира, пише и говори на това ниво съобразно изискванията.


Индивидуално обучение за сертификати по немски език, София.

НИВО В1

 Нивото изисква основни познания от всекидневния немски език за справяне с различни ситуации, разбиране на главната мисъл, когато се говори на официален немски език и става въпрос за познати теми относно работата, училището, прекарване на свободното време. Ученикът може да се изразява добре за личните си интереси, намерения и цели, да говори за своя натрупан опит и практика, да се аргументира и дава обяснения  накратко по познати теми.

ИЗПИТИ

Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj)

 Изпитът кореспондира на трето ниво (В 1) от шестстепенната скала за компетентност на Европейската езикова  рамка Той е комуникативно ориентиран и се предвижда за ученици на възраст между 12–16 години. Сертификатът Немски за младежи (юноши) (Zertifikat Deutsch für Jugendliche) се базира на традиционния Сертификат Немски (Zertifikat Deutsch), но се различава по подбраните теми, които за изпита на младежите са по-близки до техния начин на живот. Изпитът включва четене с разбиране, слушане с разбирани, проверка и оценка на граматическите знания и словесното богатство и писане. 

Zertifikat Deutsch (ZD)

 Изпитът отговаря на трето ниво (В1) от шестстепенната скала за компетентност на Европейската езикова рамка. Zertifikat Deutsch  e  езиковата квалификация, изисквана при кандидатстване за гражданство на ФРГ.

 Изпитът се състои от писмена и устна част. Писмената част продължава 2 часа и 30 мин. Устната част на изпита продължава 15 мин. и може да се положи заедно с писмената част или в един от следващите дни.

Писменият изпит има следните компоненти:

- четене на класифицирани реклами, по-дълъг доклад или актуален текст и правене на упражнения по тях

-   попълване на празни места в писмо, като се избира една от няколко предложени възможности

- слушане на кратки разговори, съобщения и по-дълго интервю и правене на упражнения по тях

-  изготвяне на лично или официално писмо и изпълнение на различни упражнения.

Устният изпит се държи индивидуално или с партньор и включва :

-   Лично представяне, разчитане на информацията, съдържаща се в диаграма, картина или текст и провеждане на разговор по дадена тема с партньора по изпита.

 Изпитът Zertifikat Deutsch се провежда съгласно унифицирани правила в целия свят.

 НИВО В2

 Изисква разбирането на главните насоки от сложни текстове по конкретни и абстрактни теми, на професионални дискусии в собствената област. Ученикът е в състояние да разговаря спонтанно и свободно с немци и да взема конкретно отношение по различни теми, да изразява детайлно мнението си по конкретен въпрос, без да изпитва затруднения и да изтъква предимствата и недостатъците на различните възможности.

ИЗПИТИ

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

 Изпитът е широко признат от международната бизнес общност.

 Успешното полагане на този изпит и получаването на съответния сертификат ZDfB e солидна основа за справяне с различни ситуации от професионалното ежедневие, за разбиранe на стопански текстове, изготвяне на рутинни бизнес писма и адекватно реагиране в процеса на разговори на професионална тематика.

 Изпитът се състои от писмена и устна част.

Писмената част продължава 160 мин. и включва следните компоненти:

-          Структури и словно богатство – 30 мин.

-          Четене с разбиране – 40 мин.

-          Слушане с разбиране – 30 мин.

-          Кореспонденция – 60 мин.

Устната част продължава общо 20 – 30 мин. за всеки кандидат и съдържа:

-          Представяне на кандидата.

-          Описание на диаграма или таблица

-          Изпълнение на роля при обсъждане на всекидневни бизнес ситуации

Подготовка за TestDaf, София.

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)  за ниво  B2

 Изпитът по немски за чужденци е стандартен, централизиран изпит, който се провежда в цял свят. Резултатите от изпита по четирите му части (четене с разбиране, слушане с разбиране, писмена и устна част) се оценяват на трите му нива:

-          TestDaF ниво 3 TDN-3

-          TestDaf ниво 4 TDN-4

-          TestDaF ниво 5 TDN-5

Съгласно Европейската езикова рамка /GER/ трите по-горе споменати нива отговарят на нива В2С1.

По правило ниво TDN-4 e достатъчно за приемане в съответния ВУЗ на Германия, при условие че кандидат-студентът отговаря и на другите изисквания, свързани със специалността.  Вижте повече >>

GZ B2

 Изисква знания  и умения за напреднали. Изпитът отговаря на ниво В2 съгласно шестстепенната скала на Европейската езикова рамка (GER)

 Изпитът се провежда от Гьоте-институт и др. оторизирани центрове в цял свят. Резултатите от изпита се оценяват индивидуално и независимо от двама упълномощени за целта експерти.

 Изпитът се състои от две части:

Писмен изпит, който се държи на групи – 190 мин.

-          Четене на различни текстове - реклами, обяви, каталози, справочници, коментари, обзори, доклади и провеждане на упражнения по тях.

-          Слушане на дискусии и телефонни разговори, отразяване и категоризиране на изявленията.

-   Слушане на интервю на актуална социална тематика и изпълнение на упражнения по нея

-          Коментари по статия от вестниците и коригиране на писмо.

Устен изпит, държан индивидуално, или с двама ученика – 15 мин.

-          Представяне от страна на изпитвания на партньорите по беседата, вкл. немци.

-          Вземане на позиция по актуална тема и влизане в устни преговори с колега.

НИВО С1

 Изисква разбиране на сложни текстове и косвеното /скритото/ им значение, спонтанно, свободно и гладко изразяване, успешно и гъвкаво използване на езика в обществения и професионалния живот, включително следването, структурирани и обширни изказвания по сложни теми, при което се използват различни средства за формиране на собствен текст.

ИЗПИТИ


Подготовка за DSD, София.


DSD Stufe 2 (Deutsches Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz)

 Изпитът се ориентира към ниво В2 - С1 на Европейската езикова референтна рамка - GER. Състои се от 4 части. 
Вижте  повече >>

 ZMP C1

 От 1 септември 2007 г. Централният изпит за средно ниво (Die  Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), след преразглеждане и подобряване, е преименуван на GZ C1.

 Сертификатът е световно признат и е доказателство за солидни знания и умения по немски език. Той освобождава кандидат-студентите от изпит за влизане в редица технически колежи  и някои университети на Германия.

 Сертификатът изисква много напреднало ниво на владеене на езика и отговаря на петата степен С 1 от шестстепенната скала на Европейската езикова рамка (GER).

 Изпитът се състои от две части:

Писмен изпит – 190 мин.

-          Четене с разбиране – 70 мин.

-          Писмено изразяване (Schriftlicher Ausdruck) – 80 мин.

-          Слушане с разбиране – 40 мин.

Устен изпит – 15 мин.

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

  Изпитът отговаря на пето ниво от шестстепенната скала на Европейската езикова рамка.

 Успешното полагане на изпита е свидетелство за много добро, компетентно писмено и устно владеене на немския език в професионалния живот, икономиката и търговията и професионално водене на търговска кореспонденция.

 Изпитът се състои от следните компоненти:

Писмен изпит – 180 мин.

-          Четене с разбиране (Leseverstehen) – 75 мин.

  Разбиране на текстове за комуникация във фирмите и между фирмите. стопански и  професионални специализирани текстове.

-          Слушане с разбиране (Hörverstehen) – 75 мин.

 Разбиране на диалози и телефонни разговори по вътрешно-фирмени доклади, справки, анализи и прогнози, подготовка на панаири, радиопредавания по актуални стопански теми, изготвяне на справка по слушан текст.

-          Писмено изразяване (Schriftlicher Ausdruck) - 45 мин.

  Изготвяне на бизнес писма

Устен изпит – 20 мин.

-          Лично представяне, презентация на фирма

-          Представяне на аргументи и водене на преговори по дадено бизнес задание.

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)  за ниво  C1

 Изпитът по немски за чужденци е стандартен, централизиран изпит. Провежда сe в цял свят. В Европейската езикова рамка отговаря  на нива В 2С 1.  Вижте повече  >>

 

Индивидуално обучение по немски език за всички нива, София.

НИВО С2

 Изисква перфектно разбиране на сложни писмени и устни текстове, обобщаване и тълкуване на информация от различни източници в свързан текст, спонтанно, свободно и много гладко изразяване с подходяща интонация и изискано произношение в комплексни ситуации, способност за диференциране на значения и изразяване на най-фини нюанси.

ИЗПИТИ

 

Подготовка за DSH, София.

DSHDeutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studenten

Изпит по немски език за прием на чуждестранни студенти

 За полагане на изпита се изисква много добро владеене на немски език на ниво С1 – С2 от Европейската езикова рамка. Изпитът се състои от писмена и устна част. Писменият изпит се провежда преди устния и вземането му е предусловие за допускане на устния изпит. След приемането на новите рамки изпитът DSH има три нива:  DSH 1, DSH 2 и DSH 3. Успешното издържане на ниво DSH 2 e достатъчно за влизане във ВУЗ в Германия. 
Вижте повече >>

 

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)

  Малката диплома по немски език изисква много напреднало, високо владеене на немски език. Изпитът отговаря на най-високото шесто ниво от шестстепенната скала на Европейската езикова рамка. Повечето университети в Германия признават успешно положения изпит KDS като доказателство за освобождаване от приемен изпит по немски език.

  От участниците в изпита се очаква не само да четат и дискутират не само литературни и др. текстове, но и да правят презентации на теми, свързани с аспекти на културата и обществото на немско говорещите страни. Допълнително се акцентира на способностите за писмено изразяване на участниците в изпита и техния стил.

 Структурата на изпита варира в зависимост от изискванията на съответния университет.

Писмен изпит – 300 мин.

-          Тълкуване (Erklärung) на текст по съдържание и словесно богатство – 90 мин.

-          Задачи за проверка на способността за изразяване – 60 мин.

-          Диктовка – 20 мин.

-          Задачи за четене на текстове (Lektüre) – 120 мин.

Устен изпит – 20 мин.

-          Прочитане на подготвен текст

-          Свободна дискусия и разговор


 Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

 Голямата диплома по немски език (GDS) 

Минималната възраст за участие в изпита е 18 години. Участието в изпита на лица с немски като майчин език е изключено.

 Das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) е най-високата квалификация по немски като чужд език. Сертификатът GDS e широко признат в цял свят и служи като доказателство за перфектно владеене на езика, приемане без изпит в университетите на Германия и назначаване на работа от работодатели в обществения и частния бизнес.

Структура на изпита

Устен изпит – 25 мин.

-          Прочитане на предварително подготвен текст

-          Свободен доклад по предварително определена тема и разговор

 За подготовка на устния изпит на участниците се дават 40 мин. допълнително време. Всеки участник в изпита си избира тема и може да си води бележки по доклада и разговора. Докладът се представя свободно.

 Устният изпит е индивидуален и се провежда преди писмения изпит.

Писмен изпит – 630 мин.

-          Съчинение – 210 мин. (+10 мин. за броене на думи)

-          Тълкуване на текст (Texterklärung) по съдържание, словесно богатство и стил – 120 мин.

-          Способност на изразяване – 60 мин.

-          Диктовка – 20 мин.

-          Специална (професионална) област – 120 мин.

-          Странознаниe (Landeskunde) – 90 мин.

 Писменият изпит се провежда на групи. За провеждане на диктовката се използват записи на CDs.

* * * * * *

Вижте повече за уроците по немски език >>

Вижте повече за DSH, TestDaf и DSD

Вижте повече за подготовката за матура и кандидатстудентски изпити >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Немски език - сертификатна подготовка, София.