CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) 
Сертификат за владеене на италиански език

 Сертификатът CELI е световнопризната диплома, получавана от чужденци, които изучават италиански език. Документът за владеене на италиански се издава от Университета за чужденци в Перуджа (Università per Stranieri di Perugia), който е част от консорциума за провеждане на Европейско изследване на чуждоезиковите компетентности (ESLC). Сертификатът по италиански език се приема за официален от Министерството на образованието и културата и Министерството на външните работи на Италия.

 Изпитите за CELI са разделени на няколко типа - CELI, CELI immigrati (CELI за имигранти) и CELI adolescenti (CELI за юноши) - в зависимост от целта на ползване на езика. Разликите се отнасят към видовете задачи и жанровете на текстовете, които се избират според характеристиките на кандидатите и техните нужди, оставяйки непроменени установените методи, използвани при изпита и неговата трудност.

 Тази разнообразна типология на изпитите е свързана с нивата по чужд език според ОЕЕР (Общата европейска езикова рамка), методите за проверка и удостоверяване (които са традиционно използвани при изпити за сертифициране) и еднаквата строгост във всички фази на изработване на изпитните материали.

 Министерството на образованието, италианските университети и институтите за научни изследвания признават CELI 3 като валиден сертификат за владеене на италиански език на ниво, необходимо за записване на чуждестранни студенти в италианските висши учебни заведения.

 CELI 4 и CELI 5 също се приемат за валидни удостоверения за владеене на италиански език, но на едно по-високо ниво, сравнимо с това на италианските студенти. Все пак всеки университет може да изисква специфичен тест по италиански език.

Подготовка за CELI, частни уроци, курсове, София.

CELI Impatto - A1

 CELI Impatto свидетелства за познаването на италиански език на ниво А1 според ОЕЕР. Това е специфичен изпит за оценка на владеенето на езика на начално ниво и се разглежда като отправна точка за постигането на комуникативна автономност при ежедневни контакти и ситуации.

 Кандидатите са способни да общуват посредством кратки въпроси и отговори за себе си, дома си, семейството си. В състояние са да разбират и използват формули за ежедневна употреба, за да покриват практическите си нужди.

Изпит:

Форма на отговора:

Продължителност:

Процент от общия брой точки:

Четене с разбиране

- Комбинации

- Вярно/невярно

1 час и 15 мин.

25

Създаване на писмен текст

 

Писане

- Кратко съчинение

 

- Довършване на кратък текст

25

Слушане с разбиране

 

Говорене

- Правилна обратна връзка и кратки отговори (1-2 думи)

 

- Кратък монолог

5-6 мин.

50

Разговор

Разговор с изпитващия

 

 Резултатите от изпита се преобразуват посредством буквено-числова скала, която предвижда пет оценки, три от които положителни и две отрицателни:

А: отлично

B: добро

C: задоволително

D: незадоволително

E: крайно незадоволително

Решението на изпитната комисия е окончателно и не подлежи на промяна.

Курсове за CELI, София.

CELI 1 – A2

 CELI 1 удостоверява владеенето на италиански език на ниво А2 според ОЕЕР. Кандидатът трябва да притежава лингвистичните умения, необходими за да се включи успешно в социалната и професионална италианска среда.

 На ниво А2 кандидатите са способни да съобщават основна информация за себе си, своето семейство, работата си и да описват по прост/елементарен начин ситуации и случки от миналото.

Изпит:

Описание на изпита:

Продължителност:

Процент от общия брой точки:

Четене с разбиране

- Комбинации

- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни

2 часа

25

Създаване на писмен текст

- Довършване на текст

- Разширяване на текст

15

Слушане с разбиране

- Комбинации

- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни

20 мин.

30

Пауза

Говорене

Разговор

10 мин.

30

 

 Осмислянето на писмени текстове и създаването на писмен текст се съдържат като задача в една и съща секция, но всеки компонент има собствено значение за крайния резултат. 

Съдържание на CELI 1:

Първа част:

Четене с разбиране и писане

Четене с разбиране: текстовете са кратки публични съобщения, инструкции, рекламни съобщения от общ характер. Кандидатите трябва да покажат умения за разбиране на общото значение и някои практически детайли.

Писане: кандидатите трябва да довършат кратък текст с липсващи думи и да напишат кратка бележка, съобщение или доклад.

Втора част:

Слушане с разбиране: кандидатите трябва да извлекат практическа информация от кратки записи.

Говорене: уменията на кандидатите да се изразяват и да общуват на италиански се оценяват индивидуално от двама изпитващи. Кандидатите трябва да отговарят на въпроси от личен характер и да разговарят с изпитващия. Използват се помощни материали, предоставяни 10 мин. преди началото на изпита.

 Крайният резултат има две алтернативи: ПРИЕМАНЕ или ОТХВЪРЛЯНЕ.

 Решението на изпитната комисия е окончателно и не подлежи на промяна.

 Кандидатите имат право да преглеждат изпита си след мотивирано искане единствено в помещенията на CVLC Università per Stranieri di Perugia с предварителна уговорка.

Частни уроци за CELI, София.

CELI 2 – B1

 CELI 2  удостоверява владеенето на италиански език на ниво B1 според ОЕЕР.

 Кандидатът трябва е развил езикови умения да се справя в предвидими ситуации от социалния и професионалния живот.

 На ниво B1 кандидатите са в състояние да взаимодействат в ситуации и да разговарят по теми, които са познати и интересни за тях. Също така са способни да изразяват по прост/елементарен начин надежди и мечти, да дават кратки обяснения и да посочват причини.

Изпит:

Описание на изпита:

Продължителност:

Процент от общия брой точки:

Четене с разбиране

- Комбинации

- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни

- Довършване

2 часа

25

Създаване на писмен текст

- Довършване на документ (формуляр, въпросник)

- Обява

- Писмо

25

Слушане с разбиране

- Комбинации

- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни

20 мин.

25

Пауза

Говорене

Разговор

15 мин.

25

 Осмислянето на писмени текстове и написването на текст се съдържат като задача в една и съща секция, но всеки компонент има собствено значение за крайния резултат.

Съдържание на CELI 2

Първа част:

Четене с разбиране и писане

Четене с разбиране: кандидатите трябва да покажат умения за разбиране на обяви, инструкции, публични съобщения и да умеят да четат кратки текстове с практическо съдържание, от които да извличат информация. Кандидатите трябва да покажат способност да разбират общия им смисъл и да са в състояние да извлекат конкретната информация, съдържаща се в текста.

Писане: в допълнение към попълването на липсващи думи в кратък текст, кандидатите трябва да довършат документ, да са в състояние да изискат и попълнят информация, да говорят за факти, да описват ситуации, да обосновават прости мнения.

Втора част:

Слушане с разбиране: кандидатите трябва да разбират основните точки, както и специфичните подробности от серия записани текстове. Трябва да покажат способност за възпроизвеждане на чутото.

Говорене: кандидатите се оценяват индивидуално от двама изпитващи. Те трябва да участват и да взаимодействат в симулирани комуникативни ситуации. Да разбират въпроси и задачи и да реагират по подходящ начин. Помощните материали се предоставят на кандидата 15 мин. преди изпита.

Резултатите от изпита се преобразуват посредством буквено-числова скала, която предвижда пет оценки, три от които положителни и две отрицателни:

А: отлично

B: добро

C: задоволително

D: незадоволително

E: крайно незадоволително

Решението на изпитната комисия е окончателно и не подлежи на промяна.

Кандидатите имат право да прегледат изпита си след мотивирано искане единствено в помещенията на CVLC Università per Stranieri di Perugia с предварителна уговорка.

Обучение за сертификат CELI, София.

CELI 3 – B2

 CELI 3 свидетелства за владеене на италиански език на ниво B2 според ОЕЕР.

 Кандидатът трябва да има развити езикови умения, достатъчни не само за да пътува безопасно в Италия, но и за да е способен да работи и да се записва в учебни програми в италианска среда. Трудности могат да възникнат само в непозната ситуация или когато е необходимо да се използва по-специфичен език.

 На ниво B2 кандидатите са способни да общуват с известна лекота и непринуденост, да разговарят върху широк кръг от теми, като изразяват мнението си, не само „за“ или „против“, но и да привеждат аргументи.

 Министерството на образованието на Италия, университетите и центровете за научни изследвания признават CELI 3 като валиден сертификат за удостоверяване на владеенето на италиански език на ниво, необходимо за записване в италиански университет според квотата за чуждестранни студенти.

 

Изпит:

Описание на изпита:

Продължителност:

Процент от общия брой точки:

Четене с разбиране

- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни

- Комбинации

- Кратки отговори

2 часа и 15 мин.

20

Писане

- 1 съчинение (от 2 теми по избор)

- 1 писмо (от 3 теми по избор)

20

Пауза от 10 мин.

Езикови компетенции

- Довършване на текстове

- Реконструкция на текстове

45 мин.

10

Слушане с разбиране

- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни

- Комбинации

25 мин.

20

Говорене

Разговор

15 мин.

30

 

 Четене с разбиране и писане са обединени в една секция, но всеки елемент има собствено значение за крайния резултат.

Съдържание на CELI 3

Първа секция

Четене с разбиране и писане

Четене с разбиране: Изпитният елемент се състои от четири части, всяка от които се фокусира върху един или два текста и съответните им тестове. Типологията на текстовете е свързана с ежедневни ситуации, темите се взимат от вестници, списания, брошури, писма. Кандидатите трябва да са в състояние да определят основните точки, да идентифицират структурата на текста, да разбират неговите експлицитни и имплицитни значения, които са особено важни за цялостното възприемане на текста. Кандидатите също така трябва да отговарят на отворени въпроси, синтезирайки и преработвайки със собствени думи прочетения текст.

Писане: кандидатите трябва напишат два текста с дължина между 80 и 180 думи. Първата задача изисква повече фантазия и/или позоваване на личния опит. Втората задача е свързана с написването на писмо, чийто контекст и получател зависят от избора на съдържание и неговото изработване. В двете задачи кандидатът може да избира между различни подходи.

Втора секция

Езикови компетенции: кандидатите трябва да решат няколко теста, за да се провери способността им да разпознават и да използват структури и лексика, изисквани от нивото на сертификата. Тестовете изискват попълване на липсващи думи, трансформация на изречения, словообразуване.

Трета секция

Слушане с разбиране: кандидатите слушат два записа и трябва да покажат умение за разбиране на основните точки и да извлекат детайлна/подробна информация от тях. Също така трябва да запишат част от информацията.

Говорене: кандидатите се оценяват индивидуално от двама изпитващи. Те трябва умеят да се изразяват завършено, вписвайки се в комуникативни ситуации на италиански език. Изпитът започва с въвеждаща част, в която кандидатът отговаря на въпроси за себе си. След това трябва да опише определена снимка от вестник или актуално списание и да разкаже накратко какво има на нея.

Материалите за изпита се предоставят на кандидата 15 мин. преди началото на сесията.

Резултатите от изпита се преобразуват посредством буквено-числова скала, която предвижда пет оценки, три от които положителни и две отрицателни:

А: отлично

B: добро

C: задоволително

D: незадоволително

E: крайно незадоволително

Решението на изпитната комисия е окончателно и не подлежи на промяна.

Кандидатите имат право да прегледат изпита си след мотивирано искане единствено в помещенията на CVLC Università per Stranieri di Perugia с предварителна уговорка.

Уроци за подготовка за сертификати по италиански език, София.

CELI 4 - C1

 CELI 4  удостоверява владеенето на италиански език на ниво C1 според ОЕЕР.

 Кандидатът трябва да е развил езикови умения и да е в състояние да работи и да се записва в курсове на академично/университетско и следуниверситетско ниво в Италия и да може да взаимодейства дори в непознати ситуации или когато се изисква използването на по-специфичен език.

 Кандидатите на ниво C1 се изразяват свободно и спонтанно независимо дали средата е професионална, академична или ежедневна.

Изпит:

Описание на изпита:

Продължителност:

Процент от общия брой точки:

Четене с разбиране

- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни

- Кратки отговори

- Комбинации

2 часа и 45 мин.

20

Писане

- Обобщение

- 1 съчинение (от 3 теми по избор)

25

Пауза от 10 мин.

Езикови компетенции

- Довършване на изречения

- Откриване

и поправяне на грешки

- Разширяване на бележки

1 час и 15 мин.

10

Слушане с разбиране

- Довършвания

- Комбинации

- Предаване на информация

25 мин.

15

Пауза

Говорене

Разговор

20 мин.

30

 

 Четене с разбиране и писане са обединени в една секция, но всеки елемент има собствено значение за крайния резултат.

Съдържание на CELI 4

Първа секция

Четене с разбиране и писане

Четене с разбиране: изпитът се състои от три части, всяка от които се фокусира върху един или два текста с отнасящи се към тях въпроси. Подбраните текстове са върху теми от ежедневието, като най-често са статии от вестници, списания, различни видове договори, публични и частни обявления, информативни материали от различен тип, художествени и/или документални текстове. Кандидатите трябва да могат да определят основните точки, да идентифицират/разпознават структурата на текста, да разбират неговите имплицитни и експлицитни значения, да правят изводи, да разбират метафорични значения. Трябва също така да отговарят на отворени въпроси, синтезирайки и преработвайки прочетения текст със свои думи.

Писане: Кандидатите трябва да напишат два текста с дължина между 150 и 250 думи. Първата задача изисква резюмиране/преразказване на текст според специфични изисквания. Втората задача изисква създаване на писмен текст по обща тема.

Втора секция

Езикови компетенции: кандидатите трябва да решат няколко теста, за да се провери тяхната способност да разпознават и използват структури и лексика, изисквани от нивото на сертификата. Тестовете изискват да се попълнят липсващи думи и фрази, да се поправят правописни грешки и др.

Трета секция

Слушане с разбиране: кандидатите слушат три записа, като от тях се изисква да покажат умение да разбират специфични значения, да получават подробна информация, да правят изводи. Те също така трябват да запишат в таблица част от чутата информация.

Говорене: кандидатите се оценяват индивидуално от двама изпитващи. Те трябва да могат да участват активно и ефективно в разговор със събеседника си. Изпитът започва с въведение, в което кандидатът отговаря на въпроси за себе си. Трябва да опише две снимки, да изброи приликите и разликите между тях, да преразкаже съдържанието им в кратък текст, взет от вестник или списание и накрая да опише информацията в таблица или графика, като коментира данните от тях.

Материалите за този изпитен елемент се предоставят на кандидата 20 мин. преди началото на сесията.

Резултатите от изпита се преобразуват посредством буквено-числова скала, която предвижда пет оценки, три от които положителни и две отрицателни:

А: отлично

B: добро

C: задоволително

D: незадоволително

E: крайно незадоволително

Решението на изпитната комисия е окончателно и не подлежи на промяна.

Кандидатите имат право да прегледат изпита си след мотивирано искане единствено в помещенията на CVLC Università per Stranieri di Perugia с предварителна уговорка.

Курсове за подготовка за сертификати по италиански език, София.

CELI 5 - C2

 CELI 5 удостоверява владеенето на италиански език на ниво C2 според ОЕЕР.

 Кандидатът трябва да е изградил езикови умения, които да му позволяват да общува и да се справя във всякакъв контекст, дори в италианска професионална или академична среда.

 На ниво C2 кандидатите имат езиковата компетентност да се справят добре във всякакви ситуации, дори и в най-сложните. Те също така са в състояние да изразяват нюанси на значенията на думи и изрази чрез адаптирането им към контекста.

Изпит:

Описание на изпита:

Продължителност:

Процент от общия брой точки:

Четене с разбиране

- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни

- Кратки отговори

2 часа и 45 мин.

20

Писане

- 1 съчинение (от 3 теми по избор)

- 2 писма

30

Пауза от 10 мин.

Езикови компетенции

- Довършване на изречения

- Откриване и поправяне на грешки

1 час и 15 мин.

10

Слушане с разбиране

- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни

- Комбинации

- Допълване

25 мин.

15

Говорене

Разговор

20 мин.

25

 

 Четене с разбиране и писане са обединени в една секция, но всеки елемент има собствено значение за крайния резултат.

Съдържание на CELI 5

 Първа секция

Четене с разбиране и писане

Четене с разбиране: изпитният елемент се състои от три части, всяка с акцент върху един или два автентични текста с въпроси към тях.

Кандидатите трябва да са в състояние да разбират дълги и сложни текстове от вестници, специализирани списания, повествователни творби, договори и други материали с всякакъв тип съдържание и формална трудност, демонстрирайки умение за разбиране на детайлите, които информацията носи явно или имплицитно.

Те също така трябва да могат да се ориентират в специализирани сфери и да разбират специфичните думи и изрази.

Изпитният елемент се състои от тест с въпроси с един верен отговор от множество възможни и от въпроси, които предвиждат кратък отговор, дори с критична и синтетична преценка на текста.

Писане: кандидатите трябва да напишат два текста. Първият текст (между 330 и 360 думи) изисква кандидатите да разработят съчинение върху тема със социална насоченост, да създадат реална или фантастична история, да опишат някакво преживяване, като покажат добър стил и умения за структуриране на текст.

Втората задача (максимум 170 думи) изисква поправката на официално писмо, както и съответно отговор, сложено в контекст и с обективна функционалност, чрез която трябва да се демонстрира добро владеене на полезни изрази, точни и подходящи за ситуацията.

Втора секция

Езикови компетенции: кандидатите трябва да покажат отлично владеене на граматичната система и широк набор от лексика. Тестовете изискват да се запълнят празни пространства в автентични текстове с липсващи думи или с правилни глаголни форми, да се разпознават грешки и да се избира правилният отговор сред предложените.

Трета секция

Слушане с разбиране: кандидатите слушат между три и четири записа и трябва да покажат способност за разбиране на всякакъв тип говорим език, дори и при наличието на регионални произношения и форми, опитвайки се да разберат ситуационната конкретика и имплицитни значения и детайли. Трите теста изискват от кандидатите да изберат най-подходящия вариант, да посочат дали информацията е налична или не в текста, да запишат специфична информация.

Говорене: кандидатите се оценяват индивидуално от двама изпитващи. Те трябва да могат да участват активно в разговор по теми от различни сфери: лична, социална, професионална или концептуална. Трябва да се изразяват по последователно и да покажат добро владеене на езиковите инструменти от официалната и неофициална сфера.

Изпитът се състои в представяне на текст за синтезиране и коментиране, снимка или илюстрация за описание, поговорки и максими за обясняване.

Материалите за този изпитен елемент се предоставят на кандидата 20 мин. преди началото му.

Резултатите от изпита се преобразуват посредством буквено-числова скала, която предвижда пет оценки, три от които положителни и две отрицателни:

А: отлично

B: добро

C: задоволително

D: незадоволително

E: крайно незадоволително

Решението на изпитната комисия е окончателно и не подлежи на промяна.

Кандидатите имат право да прегледат изпита си след мотивирано искане единствено в помещенията на CVLC Università per Stranieri di Perugia с предварителна уговорка.

Сертификатна подготовка по италиански език, София.

Вижте повече за курсовете по италиански език >>

Вижте повече за частните уроци по италиански език >>

* * * * * *

Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

Уроците за подготовка за CELI се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане