ПРОГРАМИ ПО ГЕОГРАФИЯ

    I. За всички ученици, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по география и заявените конкретни цели.  

  II. Програма за кандидатстване след 7. клас

1. Африка - географско положение, граници и големина. Брегове и брегова линия. Опознаване на континента (Вашку да Гама, Дейвид Ливингстън).

2. Характеристика на природните зони в Африка (географско положение, обхват, климат, води, почви, растителност и животински свят, стопанско значение и опазване):

- Екваториални гори;

- Савани;

- Тропични пустини;

- Субтропични гори и храсти;

- Планинска област.

3. Южна Америка – географско положение, граници и големина. Брегове и брегова линия. Опознаване на континента (Колумб, Америго Веспучи, Магелан, Хумболт).

4. Страни в Южна Америка – Бразилия и Аржентина (географско положение, площ, типични черти на природата, население, стопанство, столици, по-големи градове).

5. Северна Америка – географско положение, граници и големина. Брегове и брегова линия. Опознаване на континента (викингите, Колумб, Беринг).

6. Страни в Северна Америка – САЩ и Канада (географско положение, площ, типични черти на природата, населението, стопанството, столици, по-големи градове).

7. Азия – географско положение, граници и големина. Брегове и брегова линия. Опознаване на континента (Марко Поло, Пржевалски, Семьонов-Тяншански, Е. Хилъри, български експедиции в Хималаите).

8. Релеф на Азия – обща характеристика, формиране на релефа, средна надморска височина. Подялба: Северна Азия (Западносибирска низина, Средносибирско плато), Източна Азия (Голяма китайска равнина, Льосово плато, п-в Камчатка), Централна Азия (Памир, Тяншан, Тибетска планинска земя, Таримска котловина, Туранска низина), Западна Азия (Иранска планинска земя, Арабски полуостров, Мъртво море), Южна Азия (плато Декан, Хималаи, Индо-Гангска низина, Малайски архипелаг).

9. Климат на Азия. Фактори на климата. Елементи на климата. Климатични пояси (екваториален, субекваториален, тропичен, субтропичен, умерен, субполярен, полярен) и планинска област.

10. Води на Азия – обща характеристика, главен вододел, отточни и безотточни области. Характеристика на представителни реки (Енисей, Хуанхъ, Ганг) и езера (Байкал, Каспийско море, Мъртво море). Използване и опазване на водите.

11. Характеристика на природните зони в Азия (географско положение, обхват, климат, води, почви, растителност и животински свят, стопанско значение и опазване):

- Арктични пустини;

- Тундра и лесотундра;

- Тайга;

- Широколистни и смесени гори;

- Лесостепи и степи;

- Пустини и полупустини;

- Твърдолистни гори и храсти;

- Савани;

- Влажни екваториални и тропични гори;

- Планинска област.

12. Население на Азия – брой, гъстота, разпределение, расов и религиозен състав. Бит и култура. Типични проблеми на населението (висока раждаемост, контрасти в разпределението, продоволствен проблем, епидемии, конфликти).

13. Страни в Азия – Япония, Индия, Турция, Саудитска Арабия (географско положение, площ, типични черти на природата, население, стопанство, столици, по-големи градове).

14. Австралия – географско положение, граници и големина. Брегове и брегова линия. Опознаване на континента (Абел Тасман, Джеймз Кук).

15. Природни зони в Австралия (географско положение, обхват, климат, води, почви, растителност и животински свят, стопанско значение и опазване):

- Влажни вечнозелени гори;

- Савани;

- Пустини и полупустини;

- Твърдолистни вечнозелени гори и храсти;

- Планинска област.

           Вижте повече за курсовете за 7. клас >>

За актуални цени и повече подробности относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Индивидуално обучение по география за 7. клас, София.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>