DSD – Deutsches Sprachdiplom

  Дипломата по немски език (Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, накратко DSD) e официален сертификат на образователните власти на ФРГ (Bundesrepublik Deutschland), удостоверяващ нивото на владеене на немски език като чужд език или немски като втори език. Изпитът може да бъде положен след оптимален брой часове обучение.

 Дипломата по немски език може да бъде придобивана от ученици в чужбина като доказателство за знания на следните нива:

- Deutsches Sprachdiplom, Stufe I  (DSD 1) – Диплома по немски език първо ниво (отговаря на ниво В1 съгласно Общата европейска езикова рамка - GeR). Тя служи като доказателство за знания по немски език при приемане на чуждестранни кандидат-студенти  в школа (Studienkolleg) за езикова и специална подготовка по съответната специалност.

- Deutsches Sprachdiplom, Stufe II  (DSD 2) – Диплома по немски език второ ниво (отговаря на ниво В2 – С1 от Общата европейска езикова рамка – GeR). Служи като доказателство заедно с други изисквания за приемане във ВУЗ в Германия.

  През миналата година в целия свят в тези изпити са участвали около 51 000 души.

  Материалите за изпитите се подготвят от Централната учебна служба за чужбина на Германия (ZfA) в Кьолн. Тази служба оценява също резултатите от изпитите. За  провеждането на изпитите отговарят оторизираните учебни институции.

 Главната разлика между Дипломата по немски език – DSD и другите езикови сертификати се състои в нейното обвързване с училището. Предназначението на Дипломата по немски език не е получаването на сертификат, а системното изграждане на езикова компетентност на базата на многогодишното изучаване на езика в съответната гимназия с преподаване на немски език.

 Изпитът DSD 2 се ориентира към ниво С1 на Общоевропейската езикова рамка – GeR:

-       Всеки раздел на изпита (Schreiben, Hören, Lesen, Sprechen) се оценява на 25% от изпита;

-        Изпитният раздел “Grammatik und Wortschatz“ отпада;

-       Изпитът се провежда в рамките на два дни  (един ден за писмената част и един ден за устната част);

-        При всеки от изпитните раздели трябва да се реализират минимум 30%, а общо за четирите части – 60% от общия брой точки за успешно издържане на изпита.

 

Индивидуална подготовка за изпит DSD, София.

1. LESEVERSTEHEN - четене с разбиране

    Разделът "Четене с разбиране" се състои от 4 части:

 Част първа - 5 кратки делови текста, всеки по 70-80 думи, формулиране на заглавия, около 10 мин.

 Част втора - 1 информационен текст, около 400-450 думи с комплексни структури, задачи правилно, погрешно, няма информация в текста, 15 мин.

 Част трета - 1 научно-популярен  текст, около 500 думи, с професионално словесно богатство (Fachwortschatz), с празни места за попълване, 20 мин.

 Част четвърта - 1 аргументативен, проблематичен текст, около 750 думи с широк спектър от комплексни структури.

    За ниво В2 се изискват най-малко 8 точки, а за ниво С1 - минимум 14 точки.

    За всичките 4 части може да се получат най-много 24 точки.

 
2. HÖRVERSTEHEN - слушане с разбиране

 Разделът "Слушане с разбиране" се състои от 3 части и продължава около 35 минути. Допълнително се отпускат 10 мин. за нанасяне на отговорите. Изпитът протича съгласно строги изисквания, поместени в компактдиск и няма никакви възможности да се следват предпочитанията на изпитвания.

  Говорител от компактдиска провежда целия изпит.

 Част първа - интервю с партньори от областта на обществения и професионалния живот, задачи с избор от 3 възможности, 10 мин.

 Част втора - изразяване на 4 кратки мнения от 4 различни лица, задачи за многократно и просто причисляване/координиране (Mehrfach - und Einfachzuordnung), 10 мин.

 Част трета - монологичен, аргументативен текст с обширно словесно богатство и идиоматични изрази, задачи за избор от 3 възможности, 15 мин.

     За ниво В2 се изискват минимум 8 точки, а за ниво С1 - 17 точки.

     За всичките 3 части може да се получат максимум 24 точки.

 
3. SCHRIFTLICHE KOMMUNIKATION - писмена комуникация

 В рамките на този раздел трябва да се напише съчинение по дадена тема. Съчинението се състои от няколко части, които са тясно свързани една с друга. Най-напред трябва да обобщите информациите по дадената тема от съответен текст и една графика със собствени думи. След това следва да очертаете предимствата и недостатъците и да изразите собствено мнение по темата и да се аргументирате. Всички части образуват един взаимосвързан текст.

  Тeil 1 - Einleitung, Wiedergabe von Text und Grafik

  Teil 2 - Vorteile/ dafür/ pro, Nachteile/ dagegen/ contra

  Schluss: Eigene Meinung und Begründung

  За едно съчинение, в което са развити обстойно всички части, са необходими 500-600 думи. Обръща се внимание също на езиковите средства като словесно богатство, структурите и граматическата прецизност.

 Определеното време за изготвяне на съчинението е 120 мин.

За ниво В2 се изискват минимум 8 точки а за ниво С1 - 12 точки.

За цялото съчинение могат да се получат общо 24 точки.

 
4. MÜNDLICHE KOMMUNIKATION - устна комуникация

 Разделът "Устна комуникация" се състои от две части. В първата част на изпита трябва да изнесете за около 4 мин. кратък доклад (Kurzvortrag). Темата се определя непосредствено преди изпита. Имате на разположение 20 мин., за да я развиете. Изпитващият може да Ви постави още няколко въпроси, свързани с темата. Този разговор продължава 4-5 мин.

 Във втората част трябва да изнесете реферат. Презентацията продължава 4 мин., след което изпитващият задава няколко въпроса. Разговорът продължава 7-8 мин.

  Целият устен изпит продължава около 20 мин.

 И в двете части се оценяват съдържанието и езиковите средства, коректността на граматиката, произношението, интонацията, интерактивността, а също и самата презентация. Можете да ползване едноезичен или двуезични речници.


Индивидуални курсове за DSD, София.

 

   ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ПОДГОТОВКА ЗА DSD

  За учениците, обучаващи се за DSD (1 или 2), се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по немски език и заявените конкретни цели.

Цели и методи на обучението:

- преговор на стара и овладяване на нова лексика и идиоми;

- основен и задълбочен преговор на граматиката, както и усвояване на характерни за теста специфични граматични конструкции;

- анализ и коментар на допусканите грешки;

- стратегии за справяне с изпитната ситуация;

- изграждане на умения за съобразяване с фактора време.

* * * * * *

Занятията се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

Вижте повече за уроците по немски език >>

Вижте повече за нивата и сертификатите по немски език >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане