DSH – Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang auslandischer Studienbewerber 

 Изпитът служи като потвърждение за владеенето на немски език на: 

       • Кандидат-студенти (чужденци) кандидатстващи за прием във ВУЗ във ФРГ (Bundesrepublik Deutschland)

       • Научни работници, които планират престой във ВУЗ или НИИ във ФРГ 

       • Кандидати за получаване на сертификат за владеене на немски език 

 За приемане на чужденци във ВУЗ в Германия се изискват: 

         • Документ за допускане (“Zulassung” или admission sheet) 

         • Положен успешно DSH изпит 

   За полагане на DSH изпит е необходимо много добро владеене на немски език на ниво С1 - С2 съгласно Общата европейска езикова рамка.     

  DSH изпитът може да се държи на три различни нива: DSH-1, DSH-2, DSH-3. Само издържан DSH-2 изпит ( 67 % от общия брой точки) дава право на участниците за записване във ВУЗ във ФРГ. DSH-3 се изисква само за някои специалности. Затова кандидат-студентите следва допълнително да получат справочна информация от съответния университет.

   Изпитът за получаване на DSH-сертификат се състои от писмена и устна част. 
Писменият изпит се провежда преди устния изпит и се явява предусловие за допускане на устния изпит. Писменият изпит се провежда в рамките на 210 минути. По време на изпита може да се ползва речник. 
   Изискванията за писмения изпит тематично се свеждат до следните три области
  - HÖRVERSTEHEN - слушане с разбиране и обработка на текст.
Обща продължителност: 60 мин.
  -
LESEVERSTEHEN - четене с разбиране, обработка на текст и граматични структури.
Обща продължителност: 90 мин.

  - TEXTPRODUKTION - изготвяне на текст по предварително задание.
Обща продължителност: 60 мин.

    Устният изпит продължава обикновено максимум 20 мин. Неговата продължителност зависи от изпитващите.

Индивидуално обучение за DSH, София.

I. SCHRIFTLICHE PRÜFUNG - писмен изпит

1. HÖRVERSTEHEN - слушане с разбиране

  В тази част на изпита се проверява нивото на езиковата компетенция на изпитвания, доколко тя е достатъчна, за да може бъдещият студент да слуша свободно, с разбиране, лекции доклади и реферати в научната област и да си води смислени, подробни записки. Текстът за слушане не изисква професионални познания. Общата задача изисква разбиране на текста, разкриване на структурата и организацията на текста.

Конкретните задачи се свеждат до:

- отговор на въпроси

- скица на структурата на текста

- резюме /обобщение

- представяне на мисловния процес (Gedankengang)

- взаимосвързано възпроизвеждане на съдържанието на част от текста за слушане.

2. LESEVERSTEHEN - четене с разбиране

  Изпитваният следва да покаже, че разбира писмения текст, може да го обяснява, анализира и да отговаря на съответни въпроси по него. Текстът може да бъде свързан със следването, научно ориентиран или популярен. Към него може да има графика или диаграма. Обемът му е около 600 думи.

По отношение на писмения текст обикновено се поставят следните видове задачи:

- отговор на въпроси

- представяне на аргументационната структура на текста

- представяне на структурата на текста

- разясняване на места в текста

- формулиране на заглавия

- изготвяне на резюме.

  Wissenschaftssprachliche Strukturen - научно-езикови структури

   В тази част на писмения изпит се проверява доколко изпитваният може да се справя с трудни конструкции, които често се срещат в научни трудове и лекциите в съответните ВУЗ. Като основа служи текстът за четене с разбиране, споменат по-горе. Изпитваният следва да покаже, че разбира структурата на текста и аргументативните структури и може да се справи с трудните конструкции.

Преди всичко става въпрос за следните структури:

- Funktionsverbgefüge

- Modalverben und andere modale Ausdrücke

- Komplexe Linksatttibute erweiterte Partizipien

- Verweisbeziehungen oder Textverweise

- Konjunktiv I und II

- Passiv und Passiversatz

- Nominalisierungen

- Infinitivsätze

- Konnektoren in Satzvrbindungen

В общи линии се поставят следните видове задачи:

- преобразуване (Umformen) на трудни конструкции

- маркиране на възможни обяснения на думи в контекст

- информация за значението на трудни думи

- информация за значението на съюзи

- препращащи думи (Verweiswörter) и тяхното значение и отношение в текста

 
II. MÜNDLICHE PRÜFUNG - устен изпит

  Устният изпит продължава максимум 20 мин. Точното разпределяне на времето зависи от изпитващите:
      - разгряване (warming up), лично представяне на изпитвания и собствена информация - 3 мин.
      - монологична взаимосвързана тематична презентация - 5 мин.
      - диалогична част на изпита: дискусия, обсъждане, реакция - 8 мин.
      - заключителен разговор, професионална консултация (по специалността), организация на следването - 4 мин.
   Изпитът протича под формата на разговор с преподавател по въпроси на избраната специалност. Може да се ползва и конкретен текст. Проверява се дали изпитваният може да се изразява свободно и гладко по въпросите на съответната специалност или даден текст, дали може успешно и гъвкаво да използва езика в обществения и професионалния живот и следването, изискани ли са произношението и интонацията на езика, прецизна ли е граматиката и пр.
 
 
 DSH-изпитът се провежда от съответните университети във ФРГ и в оторизираните центрове в целия свят.


Индивидуални курсове за DSH, София.

   
ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ПОДГОТОВКА ЗА DSH

 За всеки курсист, кандидатстващ с DSH, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по немски език и заявените конкретни цели.

Цели и методи на обучението:

- преговор на стара и овладяване на нова лексика и идиоми;

- основен и задълбочен преговор на граматиката, както и усвояване на характерни за теста специфични граматични конструкции;

- анализ и коментар на допусканите грешки;

- стратегии за справяне с изпитната ситуация;

- изграждане на умения за съобразяване с фактора време.

* * * * * *

Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

Уроците за подготовка за DSH се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

Вижте повече за уроците по немски език >>

Вижте повече за нивата и сертификатите по немски език >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане