Изпит по немски език за чужденци - TestDaF

  TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache e стандартен, централизиран изпит по немски език за чужденци. Изпитните материали се изготвят, проверяват и оценяват в Института „TestDaF” в гр. Хаген – Германия. Тестът се провежда в над 80 оторизирани за целта изпитни центрове в цял свят.

  Явяването на изпит за този сертификат е подходящо за всеки, който има добри и много добри знания по немски език и желае да получи официален документ за нивото, на което владее езика. 

 TestDaF се признава от всички университети в Германия и служи като доказателство за съответно владеене на езика на:

Кандидат-студенти, желаещи да следват във ВУЗ в Германия

Научни работници, които планират работа във ВУЗ и НИИ във ФРГ (Bundesrepublik Deutschland)

Студенти, посещаващи Германия по програми на ЕС

   Стипендиантите на Немската служба за академичен обмен (Deutscher Akademischer Austauschdienst) могат да получат финансова подкрепа за участие в изпит по немски език на съответно ниво и получаване на сертификат.

  Резултатите от изпита по четирите му части (четене с разбиране, слушане с разбиране, писмена и устна част) се оценяват по трите му нива

• TestDaF ниво 3 TDN - 3 

• TestDaF ниво 4 TDN - 4 

• TestDaF ниво 5 TDN - 5 

  По правило TestDaF ниво TDN - 4 по четирите изпитни елементи е достатъчно за приемане във ВУЗ, при условие че кандидат-студентът отговаря и на другите изисквания, свързани със съответната специалност. 

  В Общата европейска езикова рамка трите по-горе посочени нива отговарят на нива B2 – C1.


Индивидуални курсове за TestDaF, София.


           Съставни части на TestDaF 

  1. Четене с разбиране (Leseverstehen)

  Три текста за четене с общо 30 задачи. Време за изпълнение – 60 мин., от които 10 мин. за прехвърляне на решенията на съответния лист с отговорите.

 Участниците в изпита следва да покажат, че разбират текстовете, които имат отношение към съответния ВУЗ в тематичен и езиков аспект. Текстовете са с различна степен на трудност – кратки текстове от студентското ежедневие, журналистически текстове и статии от специализирани професионални издания. Трябва да се решават задачи, които изискват разбиране на общия смисъл на текста, детайлите и косвените информации. Задачите включват координация (Zuordnung) на кратки текстове, избор от няколко възможности (а/в/с) и алтернативни отговори (ja, nein und nicht im Text).

  2. Слушане с разбиране (Hörverstehen)

   Три текста с общо 25 задачи. Време за изпълнение – 40 мин.

  Текстовете за слушане са три – диалог от ежедневието на ВУЗ, радиоинтервю с 3–4 участника, доклад или интервю с експерти. Текстовете са различни по трудност и имат различни типове задачи: кратки отговори на задачи правилно или погрешно, кратки отговори в телефонен разговор и кратки отговори в рамките на интервю/доклад. Акцентира се на разбирането на общите взаимозависимости и детайлите, както и на косвено изразените информации.

  3. Писане по зададена тема (Schriftlicher Ausdruck)

  Една задача. Време за изпълнение – 60 мин.

 Участниците в изпита трябва да покажат, че по определена тема могат да напишат последователно изложен, логически свързан и ясно структуриран текст. В първия раздел на текста трябва да се опишат статистически данни по дадена графика или таблица. Вторият раздел на текста изисква вземане на отношение по дискусионен въпрос.

 4. Говорене (Mündlicher Ausdruck)

  Седем задачи. Време за изпълнение – 30 мин.

 Изпитваните трябва да докажат, че могат да провеждат разговор в различни ситуации в съответното висше учебно заведение. Задачите имат различна степен на трудност. Представят се ситуации от немския университетски живот, по които участниците в изпита трябва да вземат отношение, например да вземат участие в разговор между студенти, да опишат графика на семинар, да се изкажат по дадена тема, или да формират хипотези.

   Задачите се получават чрез слушане от компактдиск или касета. Отговорите се документират чрез запис. 

  Сертификатът за успешно положен изпит по TestDaF се получава от съответния тестов център в рамките на 6 седмици след полагането на изпита. За четирите части на изпита се получава отделна оценка – ниво 3, 4 или 5. Ако резултатите са по-ниски от TestDaF (TDN – 4) единствено съответният университет е оторизиран да вземе решение дали да приеме кандидат-студента в зависимост от специалността, продължителността на следването и по други съображения. Сертификатът е валиден за неограничено време.

Частни уроци за подготовка за TestDaF, София.

   ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ПОДГОТОВКА ЗА TestDaF

 За всеки курсист, кандидатстващ с TestDaF, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по немски език и заявените конкретни цели.

Цели и методи на обучението:

- преговор на стара и овладяване на нова лексика и идиоми;

- основен и задълбочен преговор на граматиката, както и усвояване на характерни за теста специфични граматични конструкции;

- анализ и коментар на допусканите грешки;

- стратегии за справяне с изпитната ситуация;

- изграждане на умения за съобразяване с фактора време.

* * * * * *

Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

Вижте повече за уроците по немски език >>

Вижте повече за нивата и сертификатите по немски език >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане