През май 2022 г. се проведе за първи път държавен зрелостен изпит по БЕЛ по новата учебна програма и в различен от досегашния формат.

  Времетраенето на матурата остана 4 астрономически часа, като работата на учениците беше разделена отново в 3 модула. Без промяна остана и максималният брой точки – 100. Нови обаче бяха минималните изисквания за успешно положен изпит – 30 точки (вместо 23).

  1. Основни разлики между старата и новата учебна програма по литература:

  До този момент литературната програма за 11. и 12. клас представяше авторите и произведенията в контекста на българската литературна история и с оглед изграждането на националната култура и идентичност. Основният принцип беше хронологичният, като се разглеждаха 15 автори с представителни текстове, които очертават значимите идейни и естетически конфликти и преломи в литературната ни история.

  По новата програма литературноисторическите процеси, засягащи българската литература, се преподават в 10. клас, като изучаваните произведения към творчеството на авторите са силно редуцирани. В 11. и 12. клас авторите и творбите са групирани в 9 общочовешки теми, представени с по три произведения от различни исторически периоди. Включени са повече писатели от периода след 9 септември 1944 г. – Емилиян Станев, Христо Фотев, Петя Дубарова, Борис Христов, Станислав Стратиев, Виктор Пасков, Йордан Радичков.

Частни уроци и курсове за подготовка за матура по български език и литература, София.


  2. Характеристики на ДЗИ за 2022 година:

  Задачите от Модул 1 са свързани със знания и умения по български език. Изпитът проверява усвоените през годините езикови умения: познаване и прилагане на езиковите норми на съвременния български език, учения за разбиране на информация, предадена с текстове от различни сфери на общуване, както и нейното прилагане към определи задачи – оценяване, сравняване, анализиране на идеи, формулиране на тези и аргументи към тях, редакция на правописни, граматични и пунктуационни грешки. Тестът включва и задачи за тълкуване и сравняване на данни от таблици, схеми и др.п.

  Задачите от Модул 2 са насочени към проверка основно на знанията и уменията по литература, като включват и отделни въпроси, свързани с лексикалните и стилистичните особености на езика.

  Литературните задачи проверяват не само познаване на художествени факти (автори, произведения, жанрове, теми и проблеми и т.н.), но и умения да се интерпретират проблеми, ценности и конфликти, изразени чрез художествен текст. Включени са повече задачи с отворен отговор, в които ученикът трябва да създаде кратък текст, в който да разпознае и интерпретира родови и жанрови характеристики, изразни средства и похвати, теми и проблеми – в изучавани и в неизучавани творби. Нова е и задачата за интерпретация на тема в различни текстове, изучавани и неизучавани в училище.

  Модул 3 остава непроменен – ученикът трябва да създаде аргументативен текст в обем до 4 страници, като може да избира между интерпретативно съчинение или есе. Максималният брой точки остава непроменен – 30. Различна е обаче формата, като критериите за оценяване са формулирани по нов начин. Досега учениците пишеха по една тема, която засяга проблем, заложен в една от изучаваните в 11. и 12. клас литературни творби. От тази година темата за интерпретативно съчинение е различна от тази за есе. Самото задаване на темата за съчинение може да бъде както върху едно произведение, така и върху два текста, като във втория случай се оценява и умението на ученика да изгражда междутекстови връзки, както и за интерпретация на различни страни на един и същи проблем. В есето не е задължително да се интерпретира литературно произведение, но темата е свързана с учебната програма и предполага умения за задълбочена интерпретация на житейски проблем.

  Общият брой въпроси със затворен отговор вече е само 22 (в стария формат беше 30), като нараства дялът на въпросите с отворен отговор.

  Нов по отношение на оценяването е минималният брой точки, при който изпитът се приема за успешно положен. Точките, необходими за тройка, ще бъдат 30, а не 23. Това означава, че учениците не могат да разчитат само на въпросите със затворен отговор и задължително ще трябва да създадат собствен текст към задачите с отворен отговор. За отлична оценка зрелостниците ще трябва да се справят не само с тестовите въпроси, но и да създадат добро съчинение или есе.курсове

 

  Накратко: това, което очаква зрелостниците, са повече задачи със свободен отговор, повече информация за обработка в разнообразни задачи, включващи както познати, така и непознати художествени произведения. От ученика се очаква да се справи със задачи, изискващи повече четене, повече писане, повече компетентности за извличане на информация от текст и за създаване на собствен текст, повече концентрация.

* * * * * *

   Програмите на Учебен център "Елина" за курсове по български език и литература за матура и кандидат-студенти се актуализират в зависимост от промените в конспектите на университетите и ДЗИ.

* * * * * *

   Вижте повече за частните уроци по БЕЛ >>

   Вижте повече за нашите курсове по български език и литература >>

   Вижте повече за нашите кандидатстудентски курсове >> и курсове за матура >> по български език и литература (БЕЛ) за учебната 2023/2024 г.

   Вижте повече за  МАТУРА - 2024 г.

   Тестове за подготовка за матура по български език и литература >>

* * * * * *

         01.12.2023 г.

    Започна записването за интензивните курсове за матура и кандидат-студенти за учебната 2023/2024 година.


* * * * * *

  Уроците по български език и литература (БЕЛ) за 12. клас се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Курсове за матура по литература, подготовка за матура по литература, курсове за кандидат-студенти по литература