Защо български език и литература?

  Езиковите и литературни познания, умения и опит са важна част от комуникативната компетентност на съвременния човек. Те участват активно във формирането на самостоятелна, отговорна и инициативна личност, способна да се ориентира в бързо променящия се свят, да мисли и да действа творчески, да общува успешно и да изгражда стабилни ценностни отношения с другите.

  Не случайно предметът БЕЛ е основен елемент в конкурсните изпити, бележещи важните етапи от образователното развитие на всеки ученик – при преминаване в гимназиална степен на образование, при завършване на средно образование и при кандидатстване във ВУЗ. Усвояването на книжовните норми, богатството на българския език и разбирането на специфичните изисквания и възможности за избор на езикови средства съобразно различните сфери на общуване са важни условия за социална реализация. То предполага не само знания за системата и нормите на езика, но и умения за възприемане и създаване на текстове, които отговарят на определени стилово-жанрови изисквания. Посоката на образование в днешното информационно общество най-общо е начертана от PISA (Програмата за международно оценяване на учениците) и предполага развиването на функционална грамотност, т.е. способността на учениците да прилагат придобитите компетентности в конкретни практически ситуации.


Частни уроци и курсове по литература, София.

  Изучаването на българска литература дава възможност да се придобие широк кръг от познания не само върху класически автори и текстове, но и те да се превърнат в активен посредник при усвояването и изграждането на културната идентичност на всеки български гражданин. Чрез произведенията, заложени в учебната програма, ученикът се запознава не само с ролята и мястото на твореца в културната история на България. Те са подстъп към разбирането особеностите на литературния процес и възприемането на литературната творба като действен участник в изграждането на онези символни светове и модели на ценностно самосъзнание, чрез които осмисляме себе си и своето място сред другите. Развиването на умения за интерпретация на текст е насочено към създаването на умения за поставяне и разбиране на основни въпроси, отнасящи се до хуманитарните ценности и многообразието на човешките общности.

  Предметът БЕЛ е единен, макар и да обхваща различни и разнородни компоненти на човешкото знание и опит. Ние в „Елина“ вярваме, че в основата му трябва да бъде положен стремежът към развиване на аналитично и критично мислене, както и към усъвършенстване на способността за изразяване и аргументиране на лична позиция.

  Желанието ни е изучаването на роден език и литература да се превърне в интелектуално предизвикателство и вълнуващо пътешествие из безкрайните светове на словото.


Частни уроци и курсове по български език за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити, София.

      Защо в „Елина“?

  Учебен център „Елина“ е една от най-старите частни школи в страната. Създаден още през 1991 г., той притежава над 30-годишна традиция в организирането и провеждането на индивидуални уроци и курсове по български език и литература за ученици от всички възрасти. Натрупаният опит и грижата за постоянно усъвършенстване осигуряват високото качество на предлаганите от нас образователни услуги.

  Преподавателският ни състав е изграден от високо мотивирани специалисти, които се отличават както с дългогодишна практика в преподаването на БЕЛ в средни и висши учебни заведения, така и с трайни интереси в полето на съвременните лингвистика и литературна наука.

  Учебният процес е ориентиран към променящите се социални и културни условия, поставящи нови изисквания и налагащи нови интереси. Ние активно въвеждаме и пълноценно използваме най-съвременните продукти на информационните технологии, разкриващи нови възможности за обучение и достъп до специализирана информация или онлайн помощ. Това ни позволява да бъдем полезни на своите ученици не само в рамките на занятията, но и във времето между два урока, при самостоятелната подготовка или написването на домашната работа.

  Нашият стремеж е да създадем условия за развиването на форми за пълноценно общуване между ученик и учител. Затова работим в малки групи от 6 души или индивидуално, което позволява гъвкав подход, съобразен с интересите, потребностите и възможностите на отделния ученик. Същевременно създаваме общност, в която всеки има възможност за пълноценна изява, за разбиране и подкрепа. За нас е важно изграждането на диалогична среда, която да въвлече учениците в процеса на образование, като ги превърне в активни участници и поощри развиването на самостоятелност и на реални практически умения.

   Не на последно място за нас говорят и резултатите на нашите възпитаници!

НОВИНИ   

       01.12.2023 г. 

    Учебен център "Елина" започна записването за интензивните курсове по български език и литература за 12. клас (кандидат-студенти и матура) за учебната 2023/2024 година.

   

          Вижте повече за нашите кандидатстудентски курсове >>,

   курсове за матура >>, курсове за 7. клас >>, курсове за 6. клас >> и курсове за 5. клас >>


          Вижте повече за индивидуалните уроци по БЕЛ >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Уроци и курсове по български език, София (6., 7., 11. и 12. клас).