ПРОГРАМИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (БЕЛ)

    I. За учениците в 7. клас, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по български език и литература и заявените конкретни цели.   

   II. Програма на курсовете по български език и литература (БЕЛ) за 7. клас (обучение в групи)

1. Български език

• Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст;

• Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст;

• Звукови промени в думата - подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис;

• Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав;

• Думата като лексикално средство в текста;

• Причастия. Деепричастие;

• Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение;

• Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото;

• Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми;

• Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения;

• Неизменяеми части на речта - наречие, предлог, съюз, междуметие, частица;

• Главни и второстепенни части в простото изречение;

• Еднородни части и обособени части в простото изречение;

• Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение;

• Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч.

Частни уроци и курсове за подготовка по литература за 7. клас, София.

2. Литература

I. Човекът и природата

  1. „Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов)

  2. „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов)

II. Човекът и изкуството

  1. „Косачи“ (Елин Пелин)

  2. „Художник“ (В. Ханчев)

  3. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението“

III. Човекът и другите

  1. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“

  2. „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски)

  3. „Серафим“ (Й. Йовков)

IV. Българинът във възрожденския свят

  1. „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов)

  2. „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев)

  3. Из „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): I, II, III, V, X глава, епилог

  4. „Една българка“ (Ив. Вазов)

  5. „Опълченците на Шипка“ (Ив. Вазов)

  6. „Българският език“ (Ив. Вазов)

V. Човекът в обществото - норми, ценности и конфликти

  1. Из „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов): откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“

  2. Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ (Ал. Константинов): „Бай Ганьо пътува“

  3. „Неразделни“ (П. Славейков)

  4. „Заточеници“ (П. Яворов)

  5. „По жътва“ (Елин Пелин)

  6. „По жицата“ (И. Йовков)

* * * * * *

       Вижте програмата на курсовете по математика за 7. клас >>

       Вижте повече за частните уроци по БЕЛ >>

       Вижте повече за нашите курсове за 7. клас >>  за учебната 2024/2025 г.

* * * * * *

  Уроците по български език и литература (БЕЛ) за 7. клас се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Частни уроци и курсове за подготовка за кандидатстване след 7. клас с български език, София