ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА

I. За учениците в 7. клас, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по математика и заявените конкретни цели.

II. Програма на курсовете по математика за 7. клас (обучение в групи)

 Системата от задачи по математика за матура в 7. клас се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

Числа. Алгебра

• Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост;

• Рационални числа. Действия с рационални числа. Свойства на числови равенства и неравенства. Процент – основни задачи;

• Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение;

• Разлагане на многочлени на множители;

• Линейни уравнения с едно неизвестно и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;

• Модулно линейно уравнение;

• Линейни неравенства с едно неизвестно и свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.

Фигури и тела. Измерване

- Лице и периметър на равнинни фигури;

- Многоъгълник. Правилен многоъгълник;

- Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права;

- Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида);

- Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав 2 кръгов конус, сфера и кълбо)

- Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;

- Успоредни прави – признаци и свойства;

- Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;

- Еднакви триъгълници. Питагорова теорема;

- Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;

- Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник;

- Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса;

- Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;

- Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат.

Елементи от вероятности и статистика

- Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики;

- Множества и операции с тях;

- Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.

Логически знания. Моделиране

- Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност;

- Средноаритметично на две и повече числа;

- Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства.


Частни уроци и курсове по математика за 7. клас, София.


* * * * * *

     Уроците по математика за 7. клас се провеждат в учебните кабинети на школа "Елина" или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

Вижте програмата на курсовете по български и литература (БЕЛ) за 7. клас >>

Вижте повече за частните уроци по математика >>

Вижте повече за нашите курсове за 7. клас >> за учебната 2023/2024 г.

* * * * * *

За актуални цени и повече подробности относно обучението в учебния център позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Частни уроци и курсове за подготовка за изпита по математика за кандидатстване след 7. клас, София.