За петокласниците, обучавани в Учебен център "Елина", предлагаме както отделни уроци по БЕЛ за определени теми и проблеми, така също и цялостни курсове, обхващащи материала, включен в програмата на МОН за 5. клас. За всички частни ученици се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по български език и литература и заявените конкретни цели.

              Примерна програма на курсовете по БЕЛ за 5. клас
        
         1. Български език 

1. Речево общуване. Текст. Строеж на текста. 

2. Речево общуване в официална и неофициална обстановка. 

3. Видове изречения по цел на общуване и по състав. 

4. Главни части в простото изречение. Еднородни подлози. 

5. Второстепенни части в простото изречение. Допълнение. 

6. Обстоятелствено пояснение. Определение. Приложение. 

7. Речниково и граматично значение на думата. 

8. Строеж на думата. Словообразуване. 

9. Думите като части на речта. Имена. 

10. Местоимение. Лично и показателно местоимение. 

11. Въпросително и относително местоимение. 

12. Глагол. Основни глаголни времена. 

13. Употреба на сегашно и бъдеще време. 

14. Употреба на минало свършено и минало несвършено време. 

15. Неизменяеми части на речта. Наречие. 

16. Предлог. Съюз. 

17. Частица. Междуметие. 

18. Звуков състав на думата. Звукови промени. 

19. Променливо Я. 

20. Подвижно Ъ и непостоянно Ъ. 

              2. Литература           

     Светът и човекът

1. Митове и легенди за Сътворението.

2. Боговете на древните гърци. Четене на старогръцки митове.         

3. Библейски мит за сътворението.

     Фолклор

1. Народни празници. Великден, Гергьовден, Димитровден.

2. Фолклорни песни, свързани с празниците.   

     Човекът и общността          

1. Мотивът за най-малкия брат в приказките „Тримата братя и златната ябълка“ и „Главчо“.      

2. Многообразието на живота и мъдростта на народа в битовите фолклорни приказки.

3. Забавното и сериозното в приказките за Хитър Петър.

4.„Легендата за Мильо войвода”. Родовите ценности, разкрити в легендите за родния край.

5. Мъдростта на народа, събрана в пословици, поговорки и гатанки. 

             3. Работа с текстове 

1. Ученикът създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.

2. Ученикът създава в устна и в писмена форма разказ по въображение с цел да изрази творчески представи, преживявания, чувства.

3. Ученикът създава в писмена форма разказ по зададени опори с цел да: изрази творчески представи, преживявания, чувства; заинтригува възприемателя с разказваната история.

            4. Работа с тестови задачи

* * * * * *

     Частните уроци по БЕЛ за 5. клас се провеждат в учебните кабинети на школа "Елина" или онлайн и са съобразени с индивидуалните предпочитания и свободното време на всеки петокласник.

* * * * * *

            Вижте повече за частните уроци по БЕЛ >>

       Вижте повече за нашите курсове по БЕЛ >>

    Вижте повече за нашите уроци и курсове по математика за 5. клас >>

 Вижте повече за нашите уроци и курсове за 5. клас >>

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане