ПРОГРАМИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (БЕЛ) ЗА 6. КЛАС

   I. За учениците в 6. клас, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по български език и литература и заявените конкретни цели.    

  II. Програма на курсовете по български език и литература (БЕЛ) за 6. клас  (обучение в групи)

1. Входна диагностика. Актуализация на учебните съдържания.

2. Структура и стилистични функции на текста. Контексти и жанрова система.

3. Синтактична структура на съвременния български книжовен език (СБКЕ).

4. Междинна диагностика: структурно-композиционни особености на текста + синтаксис на сложното изречение.

5. Морфология, морфосинтаксис и граматическа система на СБКЕ.

        5.1. Първи дял: местоимение;

        5.2. Втори дял: глаголна морфология;

              5.2.1. Първа част: глагол (залог и нефинитни форми);

              5.2.2. Междинна диагностика: местоименна система, залог, нефинитни форми + синтаксис на сложното изречение;

        5.3. Втора част: глагол (система на глаголните времена);

             5.3.1. Междинна диагностика: местоименна система + система на глаголните времена.

6. Фонология и лексикална система на СБКЕ.

            6.1. Междинна диагностика: фонетични алтернации, ортография и ортоепия, лексикална система.

7. Репродуктивни и интерпретативни текстове. Практикум.

8. Преразказен практикум.

9. Годишен преговор.

10. Заключителна диагностика.

* * * * * *

  Вижте програмата на нашите курсове по математика за 6. клас >>

  Вижте повече за частните уроци по БЕЛ >>

  Вижте повече за нашите курсове за 6. клас >> за учебната 2023/2024 г.

* * * * * *

  Уроците по български език и литература (БЕЛ) за 6. клас се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Подготовка по БЕЛ за 6. клас, София, подготовка по български език за 6. клас.