МАТУРА (ДЗИ) - 2024 г.   

1. Държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета за придобиване на средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас.

2. Държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии: 

         1. През май

         2. През август - септември.

3. Изпитните работи от държавните зрелостни изпити са анонимни. 

4. Учениците, завършили успешно XII клас, полагат държавните зрелостни изпити на територията на областта, в която са завършили успешно последния гимназиален клас.

5. Държавните зрелостни изпити се оценяват от национални комисии за оценяване по всеки учебен предмет или цикъл от учебни предмети. В състава на комисиите се включват учители и представители на висшите училища

6. Оценяването се извършва в съответствие с изискванията за оценяване в учебно-изпитните програми и правилата. 

7. Всяка изпитна работа се проверява и оценява индивидуално от двама оценители - членове на съответната национална комисия за оценяване. 

8. Оценката от държавния зрелостен изпит за всяка изпитна работа се формира като средноаритметична от индивидуалните оценки на двамата оценители с точност до 0,01. Оценката от държавния зрелостен изпит е окончателна. 

9. Когато получената оценка по първия предмет (БЕЛ) е слаб (2), зрелостникът може да се яви отново на съответния държавен зрелостен изпит през втората сесия. Когато на  държавния зрелостен изпит по втория предмет, получената оценка е слаб (2), зрелостникът може да се яви отново на този изпит, като на следващата изпитна сесия има право да избере същия или друг учебен предмет от посочените в чл. 24, ал. 3 на Закона за народната просвета. 

10. Зрелостникът подава заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и получава служебни бележки за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и за кандидат, допуснат до държавни зрелостни изпити. 

11. Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище с документ за самоличност и служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити не по-късно от 30 минути преди началото на държавния зрелостен изпит. 

12. В зависимост от учебния предмет или цикъла от учебни предмети, по който полага държавен зрелостен изпит, зрелостникът носи: линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма, а зрелостниците с нарушено зрение и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства;  

13. Зрелостникът изслушва инструктаж за задълженията си по време на държавния зрелостен изпит, както и за изискванията за анонимност на изпитната работа.  

14. Зрелостникът получава от квестора:  

   1. Изпитния материал; 

   2. Изпитен комплект и/или листове за белова и чернова, където е необходимо; 

   3. Голям плик за изпитната работа и малък плик за идентификационна бланка по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, която се попълва собственоръчно;  

15. Зрелостниците със специални образователни потребности, които не могат да положат писмен изпит, полагат устни държавни зрелостни изпити след представяне на медицински документ от районна експертна лекарска консултативна комисия. 

16. Учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит по български език и литература обхваща учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка съгласно учебния план. 

17. Учебно-изпитните програми за втория държавен зрелостен изпит обхващат учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка от учебния план съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. 

18. Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, които ученикът може да положи по свое желание, обхващат учебното съдържание, предвидено за изучаване в часовете за задължителната общообразователна подготовка.

19. Държавният зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 17.05.2024 г. Начало - 08.30 ч.

20. Втори задължителен държавен изпит ще се проведе на 20.05.2024 г. Начало - 08.30 ч.

21. Държавните зрелостни изпити по друг допълнителен предмет по желание на ученика ще се проведат в периода от 22.05.2024 г. до 31.05.2024 г.

22. Сесия август-септември 

       1. БЕЛ - 22.08.2024 г.

       2. Втори предмет - 23.08.2024 г.

       3. Предмет по желание - в периода 26.08 - 30.08.2024 г.


СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В ОЦЕНКИСкала за оценяване на матурата

   08.05.2024 г.

  Учебен център "Елина" започна записването за целогодишните курсове за матура за учебната 2024/2025 година.

   

        

        Вижте повече за нашите курсове за матура >> 

        Вижте повече за нашите кандидатстудентски курсове >> 

        Вижте повече за нашите курсове за 7. клас >> 

        Вижте повече за индивидуалните онлайн уроци >> 

     

  Вижте повече за подготовката за матура по БЕЛ, МАТЕМАТИКА, ИСТОРИЯ,

ГЕОГРАФИЯ, ФИЗИКА, БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ФИЛОСОФИЯ, АНГЛИЙСКИ,

НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ИСПАНСКИ И РУСКИ ЕЗИК.

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението в школата позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Учебен център "Елина" - София - уроци и курсове за подготовка за държавните зрелостни изпити - 2024 г.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>