ПРОГРАМИ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

I. Примерна програма на индивидуалните курсове по философия за матура

     Учебно съдържание

Идейни ядра:

• Себепознание и взаимност.
• Критическо мислене и създаване на смисъл.
• Свобода и отговорност.
• Свобода и законност.
• Човекът и неговият свят.

Основни понятия:

• За Психология и логика: психика, съзнание, поведение, личност,
аз-образ, самооценка, полова структура на личността, общуване,
група, семейна система, система на училището, родителство, кариера,
настойчивост, мотиви, психични различия, комуникативни умения,
вземане на решение, решаване на конфликти, психоактивна
зависимост, научена безпомощност, познавателен процес, учене,
интелект, мислене, рационалност, интуиция, аргумент, внушение,
истина, понятие, съждение, умозаключение, закон, теза, твърдение,
проблем, анализ, дедукция, индукция, аналогия, факт, въпрос,
сравнение, интерпретация, разбиране, смисъл, толерантност.

• За Етика и право: етос и нрави; морал и етика; добро и зло;
ценност и норми; свобода и избор; щастие; добродетел и порок;
удоволствие, страдание и състрадание; аскетизъм; евдемонизъм;
екзистенциализъм; ерос и еротично; любов и омраза; приятелство;
семеен морал; съвест и чест; достойнство; справедливост; етикеция;
отговорност; дълг; хуманизъм и толерантност; политика и право;
власт и закон; обичай и норма; човешки права; гражданин и
гражданско общество; собственост; договор; държава; конституция;
парламент; правителство; съд; престъпление и наказание;
демокрация; авторитаризъм; суверенитет; война и мир.

• За Философия: философия; опит; човек; съзнание; тяло;
свобода; небитие; битие; природа; време; самоизменение;
причинност; Бог; метафизика; познание; съмнение; истина;
експеримент; практика; метод; език; общност; история; производство;
култура; духовност; просперитет; мислене; въображение; принципи;
смисъл; разум; субект; мъдрост и творчество.

      Оценявани компетентности

• Знае, разбира и прилага изучавания материал.
• Притежава логическа култура и умения за аргументиране.
• Умее да разбира и оценява теоретични и жизнени ситуации.
• Умее да създава и аргументира собствени идеи, свързани с
общочовешките ценности и гражданското самосъзнание.
• Умее да осмисля и създава философски текст, в който се
проявяват компетентностите, свързани с нивото на разпознаване,
разбиране и интерпретиране на проблема, изказан чрез
фрагмента/темата; степента, в която основните понятия във
фрагмента са изведени, дефинирани и развити; нивото на употреба и
владеене на понятийния инструментариум, с който се изказват и
формулират разсъждения и позиции по зададения проблем чрез
фрагмента/темата; равнището на употреба и владеене на
аргументация (психологическа, логическа, етическа, правна,
философска), в която се разграничават предпоставки и заключения,
анализ и синтез; степента на изразено оригинално и обосновано лично
отношение.

 Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои от две части:

1. 38 тестови задачи с максимален брой точки 65:

- тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
- тестови задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на философско есе върху зададени
фрагменти с максимален брой точки 35.
Общият максимален брой точки е 100.

Вижте повече за курсовете за матура >>

Частни уроци по философия за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити

II. Примерна програма на курсовете по философия за кандидат-студенти

Изпит по Философия и социални науки в СУ "Св. Климент Охридски"

 Кандидатстудентският изпит по Философия и социални науки се основава на държавните образователни изисквания за предметния цикъл "Философия": Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас). Изпитът е писмен, анонимен, в две части с обща продължителност от четири астрономически часа. По време на изпита е допустимо използването на пособие с откъси от текстове на посочените по-долу автори и примерни тестове – с чисти полета и без подчертаване на литература.

Първа част: Писмена работа (есе) по избор на една от две възможности: есе по зададен философски фрагмент или есе по зададен проблем.

Очаква се в есето кандидатите да проявят умения за: 

• мислене чрез понятия, принципи и теории;
• осмисляне на жизнен опит;
• аргументиране на теза и позиция;
• точно и смислено изразяване, добър стил и широка обща култура.

Фрагментите са от следните произведения:

Платон: Държавата (откъси от втора, шеста и седма книга);
Аристотел: Политика (откъси от първа и седма книга);
Аврелий Августин: Изповед (откъси от шеста, десета и единадесета книга);
Рене Декарт: Размишления върху първата философия (второ размишление);
Блез Паскал: Мисли (72 фрагмент);
Жан-Жак Русо: За обществения договор (първа книга);
Имануел Кант: Отговор на въпроса "Що е Просвещение ?";
Фридрих Ницше: Тъй рече Заратустра (откъси от "Трите метаморфози" и "За себенадмогването");
Жан-Пол Сартр: Екзистенциализмът е хуманизъм;
Лудвиг Витгенщайн: Логико-философски трактат (фрагменти).

Проблемите се формулират от кръг понятия: истина, добро, зло, ценност, норма, свобода, избор, добродетел, достойнство, справедливост, морал, право, закон, култура, толерантност, човек, човешки права, гражданско общество, държава, свят.

Втора част: Решаване на тест от двадесет и пет задачи (получават се след третия час на изпита).

Тестовите задачи са от един формат - множествен избор с четири алтернативи, с един верен отговор, всеки верен отговор получава от една до три точки в зависимост от трудността на задачата.
Задачите показват:
• основни логически и аналитични умения;
• фактически знания;
• обща хуманитарна и гражданска култура.

Оценяване:

Есето се оценява в диапазона от 0 до 50 точки, както следва:
1. Формулиране на теза и собствена позиция - до десет (10) точки.
2. Изясняване на основните понятия в есето - до десет (10) точки.
3. Връзка с други понятия и владеене на общия понятиен инструментариум - до десет (10) точки.
4. Умения за аргументиране - до десет (10) точки.
5. Езикова култура, стил, грамотност - до десет (10) точки.

Тестовите задачи се оценяват по ключ за верните отговори от една до три точки в зависимост от трудността: максимален брой точки – петдесет (50).

Оценката се формира от общия брой точки за двете части на изпита, като преходът в шестобална система с точност до 0,25 е по следната скала:
от 23 до 28 точки: оценка среден 3,00
от 29 до 34 точки: оценка среден 3,25
от 35 до 40 точки: оценка добър 3,50
от 41 до 46 точки: оценка добър 3,75
от 47 до 52 точки: оценка добър 4,00
от 53 до 58 точки: оценка добър 4,25
от 59 до 64 точки: оценка много добър 4,50
от 65 до 70 точки: оценка много добър 4,75
от 71 до 76 точки: оценка много добър 5,00
от 77 до 82 точки: оценка много добър 5,25
от 83 до 88 точки: оценка отличен 5,50
от 89 до 94 точки: оценка отличен 5,75
от 95 до 100 точки: оценка отличен 6,00
Работата се оценява от двама оценители независимо един от друг.
Крайната оценка е средноаритметична от оценките на двамата оценители и се определя с точност до третия десетичен знак. При разлика в оценките над 0,50 (петдесет стотни) работата подлежи на арбитриране. Оценката на арбитъра не може да е по-ниска от най-ниската оценка на единия от оценителите.

Литература:
 За подготовка на изпита да се ползват одобрени от МОН учебници и учебни помагала за дисциплините от цикъл "Философия" за средния курс: Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас).

Примерни теми за есе:

По зададен философски фрагмент:

Ние, хората, приличаме на затворници в една пещера. (Платон, Държавата);
Държавата е общност на равни в името на възможно най-добрия живот. (Аристотел, Политика);
Тогава какво е времето? Ако никой не ме пита, зная; ако искам да обясня на някой питащ, не зная. (Августин, Изповеди);
...какво може да се счита за истинско ? Може би нищо друго освен това, че в света няма нищо сигурно. (Декарт, Размишления върху първата философия);
Ако не отговаря на истината, и у човека няма нищо истинско. (Б. Паскал, Мисли);
Всеки един от нас влага в съдружието своята личност и цялата си мощ под ръководството на общата воля. (Ж.-Ж. Русо, За обществения договор);
Просвещение е изход от самопричиненото непълнолетие. (Кант, Отговор на въпроса "Що е Просвещение ?");
Всяка ценност е вече създадена и всяка създадена ценност – това съм аз. (Фр. Ницше, Тъй рече Заратустра);
Човекът не е нищо друго освен това, което се направи. (Ж.-П. Сартр, Екзистенциализмът е хуманизъм);
Границите на моя език означават границите на моя свят. (Л. Витгенщайн, Логико-философски трактат).

По зададен проблем:

Истината против морала и правото;
Свободният избор – отговорност и игра;
Жизнеността на злото – възможност за доброто;
Малката култура в големия свят;
Съвестта при избор на професия – достойнство и компромис;
Добрината и без красота ще спаси света;
Необходимо зло или добро за държавата: закон, принуда, човешки права;
Допълващи се ограничения: толерантност и справедливост;
Човешките права надхвърлят природата на човека;
Гражданското общество в държава с бъдеще - норма или изключение.

    Вижте повече за кандидатстудентските курсове >>

    Посочените по-горе програми за подготовка по философия за матура и кандидатстудентски изпити са ориентировъчни и се актуализират в зависимост от промените в конспектите на университетите и ДЗИ.

Онлайн уроци за подготовка по философия.  Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

  График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

  Частните уроци по философия се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

* * * * * *

Вижте повече за МАТУРА - 2024 г.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>