ПРОГРАМИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   I. За  учениците, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по английски език и заявените конкретни цели.

  II. Програма на курсовете по английски език за матура в 12. клас (обучение в група)

  Обучението за подготовка за матура по английски език в школа "Елина" се извършва в съответствие с изискванията на МОН за ДЗИ по чужди езици.

            Учебно съдържание

Тематични области - лексика

• Човек и общество - семейство, дом, училище, населено място, образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.

• Аз и другите - приятели, социални контакти, средства за комуникация.

• България и светът - основни социокултурни знания в областта на родната култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници, бележити личности, изкуство, литература), национална идентичност, европейска интеграция.
           

Частни уроци по английски език за матура, София.

        Оценявани компетентности

При слушане:

• Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, радио- и телевизионни предавания, при нормална скорост на говорене и стандартно произношение;

• Извлича конкретна информация от различни по вид разговори, радио и телевизионни предавания по актуални въпроси;

• Извлича конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания, свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщения от всекидневния живот.

При четене:

• Извлича основна информация и разбира основни социокултурни елементи в текстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език;

• Извлича конкретна информация от лични и читателски писма, указания, проспекти, справочници, кратки статии на познати теми;

• Разбира въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми;

• Разбира и оценява изразени мнения и чувства в лични и читателски писма.

При писане:

• Създава собствен текст в съответствие с поставената задача (разказ или описание на лични преживявания и впечатления, лично писмо, отговор на лично писмо, автобиографичен текст и т. н.), като проявява компетентности за придържане към зададената тема и логическа последователност на изложението, спазване на зададения обем и форма, спазване на граматическите норми и правила, правилна и точна употреба на лексиката и правилен правопис;

• Изразява собствено мнение или прави коментар по конкретно изказване, конкретни случки, впечатления и факти;

• Изказва своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства, правопис и пунктуация.

Частни уроци и курсове за подготовка за матура по английски език, София.

               Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои от четири компонента:

• слушане с разбиране;

• четене с разбиране;

• езикови задачи (лексика и граматика);

• създаване на писмен текст.

  А. Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи: 

  - от затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен; 

  - задачи със свободен отговор. 

  Максималният брой точки е 70. 

   Б. Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30. 

             Общият максимален брой точки е 100.

Времетраене

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

   Посочената по-горе програма за подготовка по английски език за матура е ориентировъчна и се актуализира в зависимост от промените в конспекта за ДЗИ.

Вижте повече за курсовете за матура >>

   Вижте повече за частните уроци по английски език >>

Вижте повече за кандидатстудентските курсовe >>

Вижте програмата на кандидатстудентските курсове по английски език >>

Вижте повече за  МАТУРА - 2024 г.

* * * * * *

  Уроците за подготовка за матура по английски език се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

Целогодишни и интензивни курсове по английски за матура, София.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>