НИВА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,

съгласно The Common European Framework of Reference for Languages (Общата европейска езикова рамка) и

ПОЛАГАНИ ИЗПИТИ

 

НИВО А1

  Нивото изисква най-основни умения за комуникация и размяна на информация по обикновен и несложен начин – представяне на себе си, задаване на типични за ежедневието въпроси и разбиране на отговорите им, когато се говори бавно и отчетливо.

 

НИВО А2

 Нивото предполага способност за справяне с обичайна, ясна и разбираема информация и изразяване по познати области, например взимане на участие в рутинни разговори на обикновени, предвидими теми.


ИЗПИТИ

A2 Key (KET) е най-лесният от всички изпити на Кеймбридж.

За кого е подходящ той?
 Изпитът е подходящ предимно за деца, тийнейджъри и всички, които искат да имат сертификат за владеене на езика на средно ниво. С това ниво в английския можете да пътувате и общувате в англоговорящи държави безпроблемно, но ще трябва да продължите да изучавате езика след като вземете изпита.
Какво представлява KET?
    Тестът има 3 секции:
  • Четене и писане - 70 минути, 56 въпроса
  • Слушане - 30 минути
  • Разговор - 8-10 минути   Подготовка за сертификати по английски език, София.

НИВО В1

 Нивото изисква основни познания от всекидневния английски език за изразяване по по-ограничен начин в различни познати ситуации, разбиране на основната мисъл, когато се говори на официален английски език и става въпрос за познати теми относно работата, училището, прекарване на свободното време и др. Ученикът може да се изразява добре за личните си интереси, намерения и цели, да дава обяснения  накратко по познати теми и най-общо да се справя с непозната информация.

ИЗПИТИ

B1 Preliminary (PET) е един от ESOL изпитите на Кеймбридж.


 Изпитът е подходящ предимно за деца, тийнейджъри и всички, които искат да имат сертификат за владеене на езика на средно ниво.

Какво представлява тестът?
Тестът има 3 секции:
1. Четене и писане  в една секция - 90 минути
2. Слушане - 30 минути
3. Разговор – интервю със средна продължителност 10-12 минути
 Изпитът може да се държи в два формата – на хартия или на компютър. Нашите преподаватели ще ви консултират кой е по-подходящ за вас, но като цяло препоръчителен е компютърния вариант (има много доброто качество на звука на секция слушане).
 

НИВО В2

  Нивото дава възможност за постигане на най-масовите цели в езика и предполага способност за изразяване по по-широка гама теми. Поради тази причина е едно от най-търсените неакадемични нива. Владеещият го може да работи със сложни текстове и да разбира основните неща в тях, както и да участва в професионални дискусии в собствената си област. Той също така може да разговаря свободно с англоговорящи и да изразява мнението си по различни теми, използвайки спонтанно граматически и лексикални конструкции без да изпитва затруднения.

ИЗПИТИ

B2 First или познат още като First Certificate in English (FCE)

Вижте повече за FCE >>

 

Курсове и частни уроци по английски език за подготовка за Кеймбридж сертификати.

НИВО C1

  На това ниво от кандидатстващите се очаква да могат да използват свободно и с лекота различни езикови структури. Те трябва да са наясно с връзката между езика и културната среда, в която той съществува, както  и да могат адекватно и коректно да подбират своите изразни средства спрямо ситуацията на общуване. Това означава, че те могат да адаптират езика си към различни социални ситуации, да изразяват лично мнение, да участват в дискусии и спорове по начин, съобразен с културните, езикови и стилистични  норми. Положилите успешно изпита би следвало да развиват собствените си интереси, четейки без затруднение научни и художествени текстове. Те също така могат да създават многообразие от различни писмени текстове, например писма с различна степен на официалност на стила. Те могат да използват езика гъвкаво и творчески, като са способни да разговарят уместно в типични, както и в неочаквани ситуации,  използвайки сложни конструкции. Писмените и устни текстове, които са необходими в най-честите ежедневни ситуации, са под нивото на успешно положилите C1 изпит, но някои от по-трудните ситуации, като например наемане на квартира, изискват това ниво на езика.

Разговор

 Хората, които имат ниво на владеене на езика  C1, би следвало да се справят безпроблемно с рутинни ситуации от ежедневието, каквито биха могли да възникнат в магазини, ресторанти, банки и хотели. Те могат да взимат участие в дълги неформални разговори, да дискутират свободно абстрактни и културни теми, ползвайки голямо разнообразие от изрази. Нюансите на значението при изразяване на мнение са напълно по силите на положилите изпита, но могат да бъдат изпитани трудности, когато се говори на по-сложни теми. Това ниво на езикова компетентност гарантира, че те успешно могат да разбират и проявяват чувство за хумор в различни ситуации, както и да се чувстват комфортно в британската култура.

 На работното си място кандидатите могат да спорят убедително, да задават въпроси, които излизат от тяхната непосредствена зона на отговорност и компетентност. Те могат успешно да участват в срещи и семинари в рамките на своята работна сфера, да изнасят презентации и демонстрации пред колеги и други лица.

 В образователни институции успешно положилите изпита могат да изнесат ясна презентация на позната тема, но е възможно да имат проблеми да развият и обяснят сложни точки от нея и да отговорят на непредвидени въпроси. На упражнение или консултация те могат да представят и до голяма степен да защитят мнението си, но може да не се справят с твърде подробни или объркващи въпроси.

Писане

 Положилите успешно изпита могат да водят лична кореспонденция, като е възможно да срещнат трудности само ако възникнат сложни и извънредни ситуации. Повечето видове официална кореспонденция не биха представлявали трудност за тях. На работното си място ще могат да се справят с рутинни молби за стоки и услуги, но може да се нуждаят от помощ в по-деликатни ситуации. На тях може да им се диктува и да си водят записки при условие, че не касаят силно абстрактни и деликатни въпроси. Те могат да пишат различни типове писмен текст -  запитвания, оплаквания, молби и апликации за кандидатстване.

 В образователни институции успешно положилите изпита могат да си водят записки по време на лекция или упражнение. Те могат да извличат най-важното от писмен текст и да пишат есета, въпреки че са възможни някои малки лексикални, граматически или стилистични грешки.

 Четене 

  Положилите изпита на това ниво кандидати могат да разбират статии във вестници и списания, въпреки че сложни сюжети, аргументи и хумор могат да представляват трудности. 

 На работното място кандидатите могат да разбират инструкции, статии и доклади, стига темата да е от тяхната област и да не включват особено сложни концепции и аргументи или лексиката да не е необичайно сложна. 

 При работа с материали, свързани със специалността им, те биха представлявали проблем  само в случаите, които съдържат силно абстрактен или метафоричен език и  в текста са използвани  културни препратки. Кандидатите могат да срещат трудности при справянето с голям обем от материали за четене, изисквани в академичен курс или по-сложните проблематики, които биват засегнати в магистърски курс. 

Слушане

 Кандидатите могат да се справят с ежедневни ситуации и да разбират  детайли, например такива, свързани с настаняване и договори за наем. Те са достатъчно компетентни да участват в голямо разнообразие от разговори, разбират голяма част от телевизионните и радио програми, пиеси и филми, но сложни сюжети и детайлни аргументи може да им убягнат.

 На работното си място те могат да разбират  това,  което се говори на срещи и семинари в тяхната област. Могат да следят дискусии, стига да не са твърде сложни или абстрактни.

 В учебна среда кандидатите разбират лекции, демонстрации и презентации, упражнения и консултации, въпреки че непознат акцент, културни препратки и шеги, непозната или сложна тема или разговорен език могат да създадат трудности.

ИЗПИТИ

C1 Advanced или познат също и като Certificate in Advanced English (CAE)

Вижте повече за CAE >>

 

Индивидуални уроци и курсове за подготовка за сертификати по английски език.


НИВО C2


ИЗПИТИ

C2 Proficiency или известен още и като Certificate of Proficiency in English (CPE)

Вижте повече за CPE >>

Частни уроци и курсове за подготовка за CPE, София.

ДРУГИ ИЗПИТИ И СЕРТИФИКАТИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English)


Изпитът е на американски английски.

За кого е подходящ изпитът?
  ECCE акцентира върху комуникативната употреба на езика, а не върху формалното му познаване и е подходящ за ученици, които са в състояние да работят на ниво комуникация с всичките четири умения в езика (разговор, слушане, четене, писане). Тества се по-скоро общата, а не академичната употреба на езика. Подходящ е за хора, които ползват добре езика, но вече са забравили граматиката в детайли и се нуждаят от сертификата за работа в офис среда.

Какво представлява ECCE?
 Изпитът трае 3 часа и има следните секции:
 1. Слушане – 2 секции, 50 въпроса
 2. Граматика – 35 въпроса
 3. Лексика – 35 въпроса
 4. Четене – 3 секции, 30 въпроса
 5. Писане – 1 задача
 6. Разговор – интервю с изпитващия

Как се оценява ECCE?
 За разлика от повечето други изпити по английски, ECCE се оценява по така нареченото компенсиращо оценяване, което позволява на ученици, които са слаби в една област да компенсират със силна такава. Това означава, че дори и да се провалите на една от четирите секции (Разговор, Слушане, Граматика-Лексика-Четене и Писане) можете да компенсирате с резултата си от останалите секции и пак да вземете изпита. Ако се провалите на повече от една секция обаче, не можете да вземете изпита. Като цяло държащите изпита трябва да отговорят на около 65% на въпросите от типа избор на един от няколко отговора (multiple choice) за да вземат изпита.

  

TOEIC (Test of English for International Communication)


Изпитът е създаден от ETS (Educational Testing Service - Система за образователно тестване).
 Въпросите в теста се базират на професионални ситуации в международна работна среда от истинския живот (срещи, пътуване, телефонни разговори и т.н.)

За кого е подходящ изпитът?
 Използва се от различни организации за определяне на това дали даден служител е подходящ за определена позиция или работа. Ако искате да работите за голяма организация, особено в Азия, тогава TOEIC е подходящ за вас.

Какво представлява TOEIC?
 Тестът има две отделни части:
   1. Тестът със секциите слушане и четене се държи на хартия, трае 2.5 часа и се държи в тест център;
   2. Тестът със секциите разговор и писане е онлайн тест, който също се държи в тест център и трае 90 минути.
 Резултати: между 10 и 990 точки
   605 – 780 – ограничена употреба на езика за работа (Limited Working Proficiency)
   785 – 900 – отлична употреба на езика за работа (Working Proficiency Plus)
   905 – 990 – отлична употреба на езика в международна среда (International Proficiency)

   

Частни уроци за сертификат по бизнес английски език.

БИЗНЕС СЕРТИФИКАТИ

 
 BULATS (The Business Language Testing Service)

 Това е изпит на няколко нива. За него не получавате резултат като за изпитите на Кеймбридж ( A, B, C - взел или D, F – не взел), а получавате резултат като ниво по Европейската езикова рамка.
 
За кого е подходящ изпитът?
  Тестът BULATS  е създаден за компании и организации.

Какво представлява тестът  BULATS?
  BULATS се публикува от Cambridge ESOL. Тестът има 4 секции. Всяка може да се полага независимо.
  1. Компютърен тест - около 60 минути.
  2. Стандартен тест – на хартия, 110 минути съдържащ 2 секции: слушане и познаване на езика. С напредването на теста нивото на трудност нараства.
Секция слушане:
1. Разбиране на кратки разговори и монолози.
2. Записване на телефонни съобщения, поръчки и др.
3. Слушане за същността, определяне на темата, контекста или функцията. Кратки монолози, диалози и др.
4. Слушане на продължителен монолог/диалог за детайли.

Секция четене и познаване на езика:
Първа част:
1. Разбиране на обяви, съобщения, разписания, листовки, графики и т.н.
2. Граматика и лексика. Изречения с липсваща дума (gapped sentences) и избор на един от няколко отговора (multiple choice).
3. Статии от вестници и списания, обяви, листовки. Дълъг текст със задача за избор на един от няколко отговора (multiple choice).
4. Граматика – средно голям текст с 5 празни места за попълване.
Втора част:
1. Четене за специфична информация – 4 кратки текста за свързване.
2. Граматика - средно дълъг текст с липсващи думи, които трябва да се изберат от четири възможности (multiple choice cloze test).
3. Граматика – средно дълъг текст с липсващи думи, които кандидатът трябва да попълни сам (open-cloze).
4. Граматика и лексика – изречения с липсващи думи, които се избират от няколко опции (multiple-choice task).
5. Четене за същността на текст и специфична информация в него, като текстовате са статии от вестиник или списание, доклад и други – дълъг текст с въпроси от типа избор на верен от няколко отговора (multiple-choice task).
6. Задача за поправяне на грешки в средно дълъг текст.
Трета част:
  - Разговор – интервю и презентация, 12 минути.
Четвърта част:
Writing - two pieces of business writing, such as a letter or report, 45 minutes.


Индивидуални курсове за подготовка за сертификати по бизнес английски език, София.

 
Business English Certificate (BEC Vantage and BEC Higher) - B2+, C1


 "BEC has helped develop cross-cultural communication skills and overall development of the students. It has had an impact on confidence levels through international certification."
Laura Cirello
Head of Learning and Development, JP Morgan Treasury and Security Services

 За кого е подходящ изпитът?
  Бизнес сертификатите са предназначени да направят работещия човек по-квалифициран и успешен, тъй като се усвояват реални умения, необходими и изисквани във всяка една компания и институция. Топ компаниите във финансовата сфера, като Citibank и Deloitte & Touche, използват BEC като надеждно средство за обективна оценка за нивото на владеене на английски език, както и за вътрешен трейнинг на служителите си.

  По време на своето обучение курсистите не само надграждат своите езикови познания, но и развиват ключови умения, необходими на всеки мениджър. Наред с обсъждането на финансови резултати и фирмена етика BEC помага на курсистите да наградят и усъвършенстват уменията си за изнасяне на презентации, уговаряне на срещи, стратегии за водене на преговори, навлизане в нови пазари и др.

Какво представлява BEC?
 Изпитът има няколко нива (BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher) и следните секции:
  1. Четене (1 час, 5 части) – показва, че можете да се справяте уверено с различни типове текст, като бизнес публикации и кореспонденция.
  2. Писане (45 минути) – изисква да можете да пишете различни текстове, като писма, доклади, предложения.
  3. Слушане (около 40 минути, 3 части) – изисква умения за следване и разбиране на широка гама от материали, като интервюта, дискусии и презентации.
  4. Разговор (14 минути, 3 части) – проверява способността ви да комуникирате ефективно в тет-а-тет ситуации. Този устен тест ще държите с още един или двама кандидати.

Групово и индивидуално обучение по английски език, София.


ЗАЩО ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА ИЗПИТ ПРИ НАС?

  

- Кандидатите, подготвени от "Елина", са с отлична успеваемост на изпитите за сертификати.      

- Тези сертификати ще Ви направят по-конкурентоспособни и ще подобрят ефективността в образованието, работата, общуването и употребата на езика в различни области от живота.          

- Интензивна подготовка в удобно за Вас  време, съобразена с индивидуалното Ви темпо и проблеми в езика.              

- Разнообразие от материали,  съобразени с възрастта и целите на учещия. Интерактивни материали за изпитна и общообразователна подготовка, целящи упражняване на реалния изпитен формат, както и засилване на интереса към езика.             

- Акцент върху говоримия език и усвояването му за свободна комуникация като основен приоритет в обучението. Разговори на ежедневни и професионални теми като ученикът е насърчен да слуша и разбира преподавателя и да отговаря на английски, независимо от нивото си.

      Вижте повече за частните уроци по английски език >>

      Вижте повече за курсовете по английски език >>

      Вижте повече за TOEFL, SAT, IELTS, GMAT, GRE, FCE, CAE и CPE

      Вижте повече за нашите курсове за матура по английски език >>

      Вижте повече за нашите кандидатстудентски курсове по английски език >>

 * * * * * * 

 Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

 График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

 Уроците за подготовка за изпити и сертификати по английски език се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане