GMAT (Graduate Management Admission Test)

  Ако планирате да следвате магистратура с бизнес насоченост в чужбина, то GMAT най-вероятно ще бъде една от стъпките по пътя към успешното кандидатстване.

  GMAT е компютърно адаптивен тест, чиято сложност се променя в зависимост от демонстрираните по време на изпита умения.

  GMAT се състои от 4 секции с обща продължителност на изпита 210 минути:

  1. Analytical writing
   В тази секция трябва бъде написан ясен и последователен  текст, който да анализира критично даден аргумент (Analysis of an Argument). Тази задача е с продължителност 30 минути. Оценката е от 1 до 6 и е съставена като комбинация от оценката на компютъризирана система (която автоматично оценява характеристики като адекватност на идеите спрямо зададената тема, разнообразието в синтактичните структури и т. н.) и оценката, поставена от специален проверител.

  2. Integrated reasoning  е секция, която оценява способността на полагащия теста да борави успешно с информация от множество различни източници и представена в разнообразие от формати. Тази част се състои от 12 задачи, често съдържащи подвъпроси,  които са 4 основни типа: интерпретация на графика, избор на правилно твърдение  и отговор на въпроси, анализ на таблица и анализ на информация от множество източници. Резултатите на тази секция могат да варират между 1 и 8, като оценката не влиза в общата крайна оценка от GMAT. Кандидатите разполагат с 30 минути да се справят с въпросите от тази част на теста.

 3. Quantitative  - количествената (математическата) секция на GMAT e с продъжителност от 75 минути. В нея полагащите теста трябва да демонстрират способностите си да решават математически проблеми, да интерпретират графики, както и да преценят колко информация ще им е нужна, за да решат даден проблем. Математическият раздел се състои от 37 задачи.

  В Quantitative частта има  два типа задачи - Data Sufficiency и Problem Solving, чието решаване изисква  отлични знания по алгебра, аритметика и геометрия. Задачите от типа Data Sufficiency изискват от кандидата да прецени каква част от предоставената му информация е необходима, за да бъде разрешена задачата. Problem solving задачите тестват способността да се мисли количествено и да се разрешават количествени проблеми.

  В тази и следващата секция тестът е компютърно адаптивен, тоест започвайки от средно ниво на трудност, сложността на въпросите ще се увеличава или намалява спрямо даваните от полагащия теста отговори. Сложността на въпросите ще намалява при грешен отговор и ще се увеличава при правилен, като по-сложните въпроси носят повече точки от по-лесните.

  4. Verbal - eзиковата секция на GMAT има продължителност от 75 минути. В нея има три типа въпроси:

 - Reading Comprehension - от кандидата се изисква да демонстрира способности да чете и разбира предоставен му текст;

 - Critical Reasoning - да оценява и взима предвид различни аргументи в спор;

 - Sentence Correction - полагащият теста трябва да намира и поправя грешки в написани на английски изречения.

Индивидуално обучение за GMAT, София.

            Резултати  

 Общият резултат от изпита GMAT може да варира между 200 и 800 точки, като в калкулирането му се включват само последните две секции - Quantitative и Verbal. Другите две секции биват точкувани и представяни отделно. Общият среден резултат на полагащите теста е 540 точки. 
  Валидността на резултатите от теста е 5 години.

Нашата методика за подготовка за GMAT

  За всеки курсист, кандидатстващ с GMAT, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по определения предмет (английски език или математика) и заявените конкретни цели.

* * * * * *

Вижте повече за GRE >>, TOEFL >> и SAT >>

Вижте повече за нивата, изпитите и сертификатите по английски език >>

Вижте повече за индивидуалните уроци по английски >> и математика >> 

* * * * * *

Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

Частните уроци за подготовка за GMAT се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Индивидуални курсове за подготовка за изпита GMAT, школа "ЕЛИНА" - София.