GRE

 Съкращението GRE идва от английското наименование Graduate Record Examinations. Тестът съществува в две разновидности – GRE revised General Test и GRE Subject Test и се провежда изцяло на английски език. Изпитните резултати са валидни за период от пет години.

 GRE revised General Test цели да определи главно познаването на езика, уменията за изразяване в писмена форма и математическите способности на кандидата, докато GRE Subject Test изпитва неговите познания по конкретни предмети – математика, биология, литература и др.

 Препоръчително е GRE тестовете да се вземат само при ниво на владеене на английски език Advanced или по-високо.

  Отличните резултати на GRE изпита ще ви помогнат:

 - Да се включите в магистърска програма на престижен университет в чужбина;

- Да вземете степен MBA. Много от бизнес училищата сега  приемат с GRE вместо GMAT за MBA програми.

Индивидуално обучение за GRE, София.

          GRE – revised General Test

 GRE revised General Test представя типове въпроси, които са много близки до начина на мислене, който се търси именно във висшите или бизнес училища. Изпитът измерва словесно-логическото, количественото и критическо мислене, както и уменията за аналитично писане, които са развивани в продължение на голям период време и не са свързани с точно определенa изучавана специалност, но са от изключително значение за социалното и професионално развитие на всеки човек.

 GRE е единственият конкурсен и приемен изпит, при който кандидатите сами решават в какъв ред ще отговарят на въпросите, имат възможност да се връщат към въпроси и да променят отговори и пр.

 Изпитът може да се положи в два варианта – на хартия или на компютър. 

Тестът съдържа три секции:

 Verbal Reasoning (Тест за словесно-логическо мислене) – оценява уменията на кандидатите да анализират и оценяват писмени текстове, както и да синтезират информацията, получена от тях, да анализират отношения между компонентите на изреченията и да разпознават връзките между думи и концепти.

- анализиране и правене на изводи от дискурс; разсъждение върху непълни данни; идентифициране на допускания и/или гледни точки на автора; разбиране на значения на множество нива, като например буквално, преносно (фигуративно) или по намерение на автора.

- определяне на важните точки от текста; различаване на първостепенни от второстепенни по важност моменти; обобщаване на текста; разбиране на структурата на даден текст;

- разбиране на значението на думи, изречения и цели текстове; разбиране на отношенията между думи и концепти;

 Видовете задачи в тази секция са следните:

  Четене с разбиране

  Попълване на текст

  Равнозначност (синонимия) при изречения

 Quantitative Reasoning (Тест за количествено мислене) – измерва способностите за разрешаване на проблеми, посредством употребата на базови концепти от аритметиката, алгебрата, геометрията и анализа на данни.

- разбиране, интерпретиране и анализ на количествена информация;

- разрешаване на проблеми с използване на математически методи;

- прилагане на базови умения и базови концепти от аритметиката, алгебрата, геометрията и тълкуване на данни.

 Тази секция позволява използването на калкулатор, който се предоставя на кандидатите от квесторите при полагане на изпита на хартия. Компютърният вариант позволява използването на калкулатор на екрана.

 Видовете задачи в тази секция са следните:

  Въпроси за количествено съпоставяне

  Въпроси с множество възможни отговори, като само един е верен

  Въпроси с множество възможни отговори, като един или повече са верни

  Въпроси с числов отговор

 Analytical Writing (Тест за критическо мислене и аналитично писане) – измерва критическото мислене и писмените аналитични способности, най-вече способността да артикулира и подкрепя сложни идеи ясно и ефективно.

- ясно и ефективно изразяване на комплексни идеи;

- аргументиране на идеи с подходящи доказателства и примери;

- разглеждане на изявления и придружаващите ги доказателства;

- поддържане на фокусирана и последователна дискусия;

- уместна употреба на правописните норми на английския език;

 Тази секция изисква от кандидатите да дадат твърди и целенасочени отговори, основани на поставените задачи, за да покажат по този начин своите умения.

 Видовете задачи в тази секция са следните:

  Анализ на определен проблем

  Анализ на аргументация

Нашата методика за подготовка за GRE

  За всеки курсист, кандидатстващ с GRE, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по определения предмет (английски език или математика) и заявените конкретни цели.

Индивидуални курсове за подготовка за изпита GRE, школа "ЕЛИНА" - София.

Вижте повече за GMAT >>TOEFL >>  и  SAT >>

Вижте повече за нивата, изпитите и сертификатите по английски език >>

Вижте повече за индивидуалните уроци по английски >> и математика >> 

* * * * * *

Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

Частните уроци за подготовка за GRE се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане