ПРОГРАМИ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

   I. За  учениците, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по испански език и заявените конкретни цели.

  II. Примерна програма на курсовете по испански език за кандидат-студенти

А. Езиков материал

Кандидат-студентите трябва да владеят следния езиков материал:

      Лексика

Около 8 000 най-често употребявани в испанския език думи и изрази.

      Граматика

1. Глагол. Образуване и употреба на: глаголните времена на изявителното и на подчинителното наклонение; императив; нелични форми (инфинитив, деепричастие и причастие); перифрастични конструкции; залог на глагола. 

2. Съществително име. Род и число на съществителното име. Употреба на членната форма. 

3. Прилагателно име. Съгласуване на прилагателното със съществителното име. Степени за сравнение. Числителни: редни и бройни. 

4. Местоимения: лични, притежателни, показателни, относителни, неопределителни, въпросителни. 

5. Наречие. Степени за сравнение. 

6. Съюз. 

7. Предлог. 

8. Понятие за изречение. Видове изречения. Състав на простото изречение: главни и второстепенни части на простото изречение. Съгласуване на подлога със сказуемото.

9. Видове сложни изречения: сложно съчинено и сложно съставно. Видове подчинени изречения (за цел, за отстъпване, условни, определителни и т.н.). 

10. Пряка и непряка реч. Съгласуване на времената. 

Б. Езикови умения

Кандидатите трябва да владеят следните езикови умения:

- Възприемане и разбиране на испанската реч;

- Разбиране при четене на испански език;

- Изразяване писмено на испански език.
           

            Вижте повече за кандидатстудентските курсове >>

      Вижте повече за частните уроци по испански език >>

Частни уроци за подготовка за матура по испански език, София.

      III. Примерна програма на курсовете по испански език за матура

Учебно съдържание

Тематични области - лексика

• Човек и общество - семейство, дом, училище, населено място, образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.

• Аз и другите - приятели, социални контакти, средства за комуникация.

• България и светът - основни социокултурни знания в областта на родната култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници, бележити личности, изкуство, литература), национална идентичност, европейска интеграция.

Оценявани компетентности

При слушане:

• Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, радио- и телевизионни предавания, при нормална скорост на говорене и стандартно произношение;

• Извлича конкретна информация от различни по вид разговори, радио и телевизионни предавания по актуални въпроси;

• Извлича конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания, свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщения от всекидневния живот.

При четене:

• Извлича основна информация и разбира основни социокултурни елементи в текстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език;

• Извлича конкретна информация от лични и читателски писма, указания, проспекти, справочници, кратки статии на познати теми;

• Разбира въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми;

• Разбира и оценява изразени мнения и чувства в лични и читателски писма.

При писане:

• Създава собствен текст в съответствие с поставената задача (разказ или описание на лични преживявания и впечатления, лично писмо, отговор на лично писмо, автобиографичен текст и т. н.), като проявява компетентности за придържане към зададената тема и логическа последователност на изложението, спазване на зададения обем и форма, спазване на граматическите норми и правила, правилна и точна употреба на лексиката и правилен правопис;

• Изразява собствено мнение или прави коментар по конкретно изказване, конкретни случки, впечатления и факти;

• Изказва своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства, правопис и пунктуация.

Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит по испански език се състои от четири компонента:

• слушане с разбиране;

• четене с разбиране;

• езикови задачи (лексика и граматика);

• създаване на писмен текст.

  А. Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи: 

  - от затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен; 

  - задачи със свободен отговор. 

  Максималният брой точки е 70. 

   Б. Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30. 

             Общият максимален брой точки е 100.

Времетраене

Изпитът по испански език е с продължителност четири астрономически часа.

    Посочените по-горе програми по испански език за матура и кандидат-студенти са ориентировъчни и се актуализират в зависимост от промените в конспектите на университетите и ДЗИ.

         Вижте повече за курсовете за матура >>

         Вижте повече за частните уроци по испански език >>

  Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

  График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

  За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Индивидуални курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по испански език, София.