DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)

Диплома по испански като чужд език

 Сертификатът DELE е официален документ, издаван от Министерството на образованието на Испания и удостоверява владеенето на испански език. Тази диплома се признава в цял свят от учебни заведения и фирми. В Испания DELE може да се използва за записване на чуждестранни студенти във висши учебни заведения и също така за започване на работа в държавната администрация. Сертификатът е безсрочен и позволява кандидатстване за стипендии и други видове финансова помощ. Този документ до голяма степен облекчава процеса за издаване на учебни визи за Испания, тъй като официално удостоверява нивото на владеене на испански език.

DELE A1

 Изпитът за сертификат за ниво А1 по испански език е първият от шестте нива според ОЕЕР (Общата европейска езикова рамка) на Европейски съвет.

 DELE A1 позволява на кандидата да пристъпи към испаноговорящия свят, да подобри своето образование и да придобие увереност, за да продължи към по-високите нива на сертификация.

 Тази диплома удостоверява, че кандидатът е способен да общува на начално ниво в комуникативни ситуации, които са свързани с основни потребности и с ежедневни теми.

 DELE A1 е световнопризната диплома, която дава възможност на кандидата да оцени и сертифицира познанията си по езика още в самото начало на изучаването му.

 Изпитът за DELE A1 се състои от различни елементи, разпределени в две групи:

    Група 1 (Четене и писане): Четене с разбиране (45 мин.) и писмено изразяване (25 мин.)

    Група 2 (Слушане и говорене): Слушане с разбиране (20 мин.) и разговор (15 мин.)

 Изисква се оценка „способен“ на всяка една от двете секции.

 Максималният брой точки за изпита е 100, като е необходимо да се изкарат 30 за всяка група изпитни елементи, за да се достигне до обща оценка „способен“.

 Крайната оценка може да бъде „способен“ или „неспособен“.

 Важно: изпитният елемент „Писане“ изисква стриктно следване на инструкциите за броя на думите и формата на текста.

DELE A2

 DELE A2 е второто от нивата според ОЕЕР.

 Тази диплома удостоверява, че кандидатът е способен да разбира често употребявани ежедневни фрази и изрази, свързани с познати области (основна информация за себе си, за семейството, покупки, интереси, работа).

 Изпитът DELE A2 се състои от различни елементи, разпределени в две групи:

    Група 1 (Четене и писане): Четене с разбиране (60 мин.) и писмено изразяване (50 мин.)

    Група 2 (Слушане и говорене): Слушане с разбиране (35 мин.) и разговор (15 мин.)

 Изисква се оценка „способен“ на всяка една от двете секции.

 Максималният брой точки за изпита е 100, като е необходимо да се изкарат 30 за всяка група изпитни елементи, за да се достигне до обща оценка „способен“.

 Крайната оценка може да бъде „способен“ или „неспособен“.

 Важно: изпитният елемент „Писане“ изисква стриктно следване на инструкциите за броя на думите и формата на текста.

Подготовка за DELE, частни уроци, курсове, София.

DELE B1

 Дипломата DELE B1 удостоверява езиковите умения на кандидата:

 - да разбира основните точки от текстове на ясен стандартен език върху познати теми от сферата на работата, обучението или развлеченията;

  - да се справя в повечето ситуации, които могат да възникнат по време на пътуване в страна, където се говори испански език;

  - да създава прости свързани текстове по познати теми и към които има личен интерес;

 - да описва преживявания и събития, мечти и амбиции, както и да дава накратко обяснения и аргументи за своите мнения и планове.

 Изпитът за ниво B2 се състои от четири части:

   Група 1

Четене с разбиране (70 мин.)

Писане (60 мин.)

   Група 2

Слушане с разбиране (40 мин.)

Говорене (15 мин. + 15 мин. за подготовка)

Крайната оценка може да бъде „способен“ или „неспособен“. За да се покрие сертификатът, се изисква получаването на минимум 60 точки от 100, като за всяка секция са необходими 30 от 50 точки.

Важно: изпитният елемент „Писане“ изисква стриктно следване на инструкциите за броя на думите и формата на текста.

DELE B2

 Дипломата за владеене на испански език на ниво B2 удостоверява езиковите умения на кандидата:

 - да общува с испаноговорящи с известна непринуденост и спонтанност, като комуникацията се реализира безпроблемно за всяка една от страните;

 - да създава ясни и подробни текстове по различни теми, обяснява гледната си точка по общи теми, като посочва предимствата и недостатъците на различни възможности;

 - да разбира основните идеи на сложни текстове по конкретни или абстрактни теми, включително и такива от техническо естество, при условие, че са в рамките на сферата на компетентност.

 Изпитът за ниво B2 се състои от четири части:

   Група 1

 Четене с разбиране (70 мин.)

 Писане (80 мин.)

   Група 2

 Слушане с разбиране (40 мин.)

 Говорене (20 мин. + 20 мин. за подготовка)

 Крайната оценка може да бъде „способен“ или „неспособен“. За да се покрие сертификатът, се изисква получаването на минимум 60 точки от 100, като за всяка секция са необходими 30 от 50 точки.

 Важно: изпитният елемент „Писане“ изисква стриктно следване на инструкциите за броя на думите и формата на текста.

Частни уроци за DELE, София.

DELE C1

 Сертификатът за владеене на испански език DELE C1 удостоверява, че прогресът на кандидата е успешен.

 Тази диплома свидетелства езиковите компетенции на кандидата, свързани с:

  - разбиране на широк кръг от дълги текстове с определено ниво на сложност, както и разпознаване имплицитни значения;

 - умения да се изразява свободно и непринудено, без видимо усилие да се открие правилният израз;

 - способност да използва гъвкаво и ефективно езика за социални, професионални и академични цели;

 - създаването на ясни, добре структурирани и подробни текстове по теми с определено ниво на сложност, като се демонстрира правилно и умело използване на модели за организация, артикулация и свързаност на текста.

 Изпитът за ниво C1 се състои от четири части, разпределени в две групи (Група 1: Елементи 1 и 3, Група 2: Секция 2 и 4):

     Елемент 1: Четене с разбиране и употреба на езика (90 мин.)

     Елемент 2: Слушане с разбиране (50 мин.)

     Елемент 3: Допълнителни умения. Слушане с разбиране и писмено изразяване (80 мин.)

     Елемент 4: Допълнителни умения. Четене с разбиране и устно изразяване (20 мин. + 20 мин. за подготовка). Писане (80 мин.)

 Изисква се оценка „способен“ на всяка една от групите изпитни елементи.

 Максималният брой точки за изпита е 100, като е необходимо да се изкарат 30 за всяка група изпитни елементи, за да се достигне до обща оценка „способен“, която да гарантира получаване на сертификата.

 Крайната оценка може да бъде „способен“ или „неспособен“.

 Важно: изпитният елемент „Писане“ изисква стриктно следване на инструкциите за броя на думите и формата на текста.

DELE C2

Сертификатът DELE C2 е документ, удостоверяващ езиковите компетенции по испански език, които са на най-високото ниво според ОЕЕР.

 DELE C2 свидетелства за езикови умения, ефективни във всякаква ситуация, като се показва спонтанна способност за адаптиране към какъвто и да е контекст, с висока степен на адекватност и точност. Кандидатът показва високо ниво на владеене на езика, като за това свидетелства умелото боравене с нюансите на езика, което придава естествена плавност при всяка негова употреба.

 Изпитът за ниво C2 се състои от три елемента:

  Елемент 1: Употреба на езика, четене с разбиране и слушане с разбиране (105 мин.)

  Елемент 2: Допълнителни умения: слушане с разбиране и четене с разбиране, писмено изразяване (150 мин.)

  Елемент 3: Допълнителни умения: четене с разбиране и устно изразяване (20 мин. + 20 мин. за подготовка)

 Изисква се оценка „способен“ на всяка една от групите изпитни елементи.

 Максималният брой точки за изпита е 100, като е необходимо да се изкарат 60% от всеки изпитен елемент. Изискват се минимум 20 точки за всеки един от елементите.

 Крайната оценка може да бъде „способен“ или „неспособен“.

 Важно: изпитният елемент „Писане“ изисква стриктно следване на инструкциите за броя на думите и формата на текста.

Курсове за DELE, София.

Вижте повече за курсовете по испански език >>

Вижте повече за частните уроци по испански език >>

* * * * * *

       Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

       График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

       Частните уроци за подготовка за DELE се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане