Частните уроци по физика помагат на ученика да се справи с темите, недостатъчно разгледани и неусвоени в училище, позволяват да се повишат оценките и да се предотвратят проблеми с разбирането на по-сложен материал при последващото изучаване на предмета. Познаването на научните понятия и овладяването на методи за анализ на физичните процеси и явления, чрез помощта на добър учител по физика, са необходимо условие за отличното представяне при изпитванията в клас, както и при кандидатстването в НПМГ и в университети с приемен изпит по физика.


         ПРОГРАМИ ПО ФИЗИКА

  I. За всички ученици (от 7. до 12. клас), обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по физика и заявените конкретни цели.

  II. За учениците, подготвящи се за кандидатстване след 7. клас в НПМГ, матура и прием във ВУЗ, предлагаме както отделни уроци, така също и цялостни индивидуални курсове по физика, обхващащи материала, включен в конспектите за съответните изпити.

    

        A. Примерна програма на курсовете по физика за  кандидат-студенти 

1. Движение на телата (кинематика). Отправно тяло, път, средна и моментна скорост, ускорение. Праволинейно равномерно и равнопроменливо движение.

2. Движение под действие на сили (динамика). Закон за инерцията (първи принцип на механиката). Сила и маса. Втори и трети принцип на механиката. Сили на триене. Гравитационни сили (Закон на Нютон за гравитацията).

3. Механична работа и енергия. Работа на постоянна сила. Мощност. Кинетична и потенциална енергия. Закон за запазване на механичната енергия.

4. Механични трептения. Хармонично трептене. Енергия на хармоничното трептене. Период и честота на пружинно и на математично махало.

5. Топлина. Топлинно движение. Температура. Вътрешна енергия и начините за нейното изменение (работа и топлина). Първи принцип на термодинамиката. Специфичен топлинен капацитет и специфични топлини на топене и изпарение (уравнение на топлинния баланс).

6. Газови закони. Идеален газ. Вътрешна енергия на идеален газ. Изотермен, изохорен и изобарен процес. Работа при изобарно разширение и свиване на газ.

7. Топлинни машини. Принципна схема. Коефициент на полезно действие (КПД). КПД на идеална топлинна машина на Карно.

8. Електростатично взаимодействие. Точков заряд. Закон на Кулон. Интензитет и потенциал на електростатичното поле. Проводник и диелектрик в електростатично поле. Кондензатори.

9. Постоянно електричен ток. Закон на Ом . Специфично съпротивление. Последователно и успоредно свързване на резистори. Работа и мощност на електричния ток. Закон на Джаул-Ленц. Електродвижещо напрежение, закон на Ом за цялата верига.

10. Постоянно магнитно поле. Магнитна индукция. Магнитна сила - закон на Ампер. Магнитно поле на постоянен ток. Движение на заредени частици в магнитно поле.

11. Електромагнитна индукция. Индуциран ток. Правило на Ленц. Закон на Фарадей.

12. Механични и електромагнитни вълни. Хармонични вълни (период, честота, дължина на вълната). Скорост, енергия, интензитет и ниво на интензитета на звуковите вълни. Свойства и приложение на електромагнитните вълни.

13. Светлина. Разпространение на светлината. Отражение и пречупване на светлината. Пълно вътрешно отражение. Интерференция на светлината. Дифракция на светлината, дифракционна решетка - приложение.

14. Взаимодействие на светлина с веществото. Топлинно излъчване – закон на Вин и закон на Стефан. Фотоелектричен ефект – уравнение на Айнщайн. Фотони.

15. Физика на микросвета. Водороден атом – квантов модел на Бор. Вълни на Дьо Бройл. Строеж на атомното ядро. Радиоактивност. Делене на урана и термоядрен синтез. Елементарни частици – лептони и кварки.

16. Звезди. Вътрешен строеж на звездите. Еволюция на звездите.

17. Вселена. Галактики. Минало и бъдеще на вселената.


Вижте повече за кандидатстудентските курсове >>


Частни уроци по физика за 12. клас, София.

 B. Програма за държавен зрелостен изпит (матура) по физика и астрономия

• Електростатично взаимодействие;

• Еднородно електростатично поле;

• Проводници и диелектрици;

• Постоянен електричен ток;

• Електрични вериги;

• Приложения на електричния ток в различни среди;

• Магнитно взаимодействие и магнитни материали;

• Електромагнитна индукция и променлив ток;

• Хармонично трептене;

• Механични вълни;

• Електромагнитни вълни;

• Разпространение, отражение и пречупване на светлината;

• Вълнови явления при светлината;

• Видове лъчения и техните източници;

• Инфрачервени и ултравиолетови лъчи;

• Светлинни кванти и вълнови свойства на частиците;

• Атоми и атомни преходи;

• Атомно ядро и ядрени реакции;

• Елементарни частици;

• Еволюция на звездите;

• Поглед към Вселената.


Вижте повече за курсовете за матура >>


Частни уроци по физика за 7. клас, София.

C. Програма по физика за кандидатстване след 7. клас

01. Видове движения.

02. Скорост.

03. Сили.

04. Сила на тежестта и тегло на телата.

05. Сили на триене.

06. Силите в действие.

07. Лост и макара.

08. Натиск и налягане.

09. Налягане на течности и газове.

10. Плътност. Плаване на телата.

11. Наелектризиране на телата.

12. Електрични заряди и строеж на атома.

13. Постоянни магнити.

14. Електромагнити.

15. Електричен заряд и електричен ток.

16. Електрично напрежение.

17. Закон на Ом. Електрично съпротивление.

18. Източници на електрично напрежение.

19. Последователно свързване на консуматори.

20. Успоредно свързване на консуматори.

21. Електрични вериги.

22. Електрична енергия. Закон на Джаул - Ленц.

23. Мощност на електричен ток.

24. Магнитно действие на ток, който тече по намотка.

25. Електромотор.

26. Светлина.

27. Отражение и пречупване на светлината.

28. Пълно вътрешно отражение.

29. Спектър на светлината.

30. Светът на цветовете.

31. Плоско огледало.

32. Сферични огледала.

33. Лещи.

34. Построяване на образ на предмет от събирателна леща.

35. Окото като оптичен уред.

36. Лупа и фотоапарат.

37. Трептения.

38. Звук.

39. Звук и слух.

40. Приложение на звука и ултразвука.

41. Строеж на атома и атомно ядро.

42. Радиоактивност.

43. Използване на ядрената енергия.

44. Слънчева система.

45. Слънце и звезди.

46. Галактики.

Вижте повече за курсовете за 7. клас >>

 
   Посочените по-горе програми по физика за матура, кандидат-студенти и 7. клас са ориентировъчни и се актуализират в зависимост от промените в конспектите на университетите, ДЗИ и НПМГ.

Индивидуални курсове и уроци по физика за ученици от 7. до 12. клас, София.

  Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

  График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

  Частните уроци по физика се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане