ПРОГРАМИ ПО БИОЛОГИЯ

    I. За всички ученици, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по биология и заявените конкретни цели.  

  II. Програма по биология за кандидатстване след 7. клас

1. Обща характеристика на растенията.

2. Талусни растения. Водорасли.

3. Растителни тъкани. Образувателна и основна тъкан.

4. Покривна, проводяща и механична тъкан.

5. Растителни органи. Вегетативни органи.

6. Размножителни органи при растенията.

7. Видоизменени растителни органи.

8. Кормусни растения. Отдел Мъхове.

9. Папратови. Отдел Папрати.

10. Отдел Семенни растения. Подотдели Голосеменни.

11. Многообразие на голосеменните растения.

12. Подотдел Покритосеменни (Цветни) растения.

13. Многообразие на цветните растения. Клас Двусемеделни.

14. Клас Едносемеделни.

15. Обща характеристика на гъбите.

16. Многообразие на гъбите.

17. Обща характеристика на предядрените едноклетъчни организми.

18. Обща характеристика на същинскоядрените едноклетъчни организми.

19. Тип Кореноножки.

20. Тип Камшичести.

21. Тип Ресничести.

22. Колониални едноклетъчни организми.

23. Тип Мешести.

24. Многообразие на мешестите животни.

25. Тип Плоски червеи.

26. Тип Кръгли червеи.

27. Тип Прешленести червеи.

28. Многообразие на червеите.

29. Тип Членестоноги.

30. Клас Ракообразни. Клас Паякообразни.

31. Клас Насекоми.

32. Многообразие на членестоногите.

33. Тип Мекотели.

34. Многообразие на мекотелите.

* * * * * *

  Вижте повече за курсовете за 7. клас >>

* * * * * *

  Уроците по биология за 7. клас се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и повече подробности позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Индивидуални курсове и уроци за подготовка по биология за кандидатстване след 7. клас в НПМГ, София.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>