ПРОГРАМИ ПО ХИМИЯ

    I. За всички ученици, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по химия и заявените конкретни цели.  

  II. Програма по химия за кандидатстване след 7. клас

1. Градивни частици на веществата (атоми, молекули, йони). Атомна и молекулна маса.

2. Вещества (прости и сложни) и свойствата им (физични и химични). Химични реакции.

3. Химични знаци.

4. Химични формули (емпирични, молекулни и структурни).

5. Валентност.

6. Съставяне на молекулни и структурни формули.

7. Наименования на прости вещества и химични съединения.

8. Химични уравнения.

9. Натрий.

10. Натриева основа.

11. Основи – състав, строеж, свойства, получаване и употреба.

12. Алкална група – прости вещества на алкалните елементи.

13. Химични съединения на алкалните елементи (хидриди, оксиди,основи, соли).

14. Употреба и значение на алкалните елементи.

15. Хлор.

16. Хлороводород. Солна киселина.

17. Киселини – видове, свойства, получаване.

18. Халогенна група – прости вещества на халогенните елементи.

19. Химични съединения на халогенните елементи (водородни съединения, оксиди, оксокиселини, соли).

20. Употреба и значение на халогенните елементи.

21. Видове прости вещества (метали и неметали).

22. Видове химични съединения (водородни съединения, оксиди,основи, киселини, соли).

23. Периодичен закон и периодична система.

24. Закономерности в периодичната система (изменение на свойствата на елементите и техните съединения в А групи и в периоди).

25. Топлинни ефекти при химичните реакции.

26. Скорост на химичните реакции.

27. Вещества и химични реакции в природата и практиката на човека.

28. Роля на човека за опазване на околната среда.

* * * * * *

  Вижте повече за курсовете за 7. клас >>

* * * * * *

  Уроците по химия за 7. клас се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и повече подробности позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Индивидуално обучение по химия за 7. клас, София.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>