За второкласниците, обучавани в Учебен център "Елина", предлагаме както отделни уроци по математика за определени теми и проблеми, така също и цялостни индивидуални курсове, обхващащи материала, включен в програмата на МОН за 2. клас. За всички частни ученици се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по математика и заявените конкретни цели.

 Организация на индивидуалните курсове по математика за 2. клас

   I. Учебното съдържание е организирано в четири ядра: 

      1. Числа.

      2. Равнинни фигури.

      3. Измерване.

      4. Моделиране.

   II. Цели на обучението по математика във втори клас:

  1. Подготовката по математика за 2. клас чрез частни уроци и индивидуални курсове, организирани от нашата школа, е с насоченост към задълбочаване знанията и усъвършенстване на математическите умения на учениците при усвояването на материала, свързан с числата до 100 (събиране и изваждане с тях, таблично умножение и деление); различните фигури - видове триъгълници според дължините на страните им; обиколка на триъгълник, правоъгълник и квадрат; чертане и измерване; мерни единици за време; решаване на текстови задачи чрез изграждане на математически модели на ситуации от реалния свят.
 2. Чрез обучението по математика в часовете се съдейства за развитие на наблюдателността, на познавателната активност на учениците, на мисловните операции, на въображението и творческите им способности. Създават се условия за развитие на устната и писмената математическа реч на учениците, на тяхната самостоятелност, инициативност, воля, самоконтрол и самооценка. С помощта на учителя се изгражда  устойчив интерес към математиката и се формира  положителна мотивация за нейното изучаване.

* * * * * *

     Частните уроци по математика за 2. клас се провеждат в учебните кабинети на школа "Елина" и са съобразени с индивидуалните предпочитания и свободното време на всеки второкласник.

* * * * * *

   Вижте повече за частните уроци по математика >>

   Вижте повече за нашите курсове по математика >>

   Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане