ZOP – ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG

   ZOP е основен изпит по немски език за горните класове (11, 12 и 13-ти клас) на гимназиите в Германия и немските езикови гимназии в България и др. страни, ниво С2 съгласно Общоевропейската езикова рамка

   Успешното полагане на изпита освобождава кандидат-студентите от полагане на изпита DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (Изпит по немски език за приемане във ВУЗ (на Германия) на чуждестранни кандидати за следване. 

   Докато TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache (Изпит по немски като чужд език), ниво С1, е централизиран, стандартен и провеждан в цял свят изпит по немски език и служи като база за приемане във ВУЗ на Германия, то ZOP е изпит за горното ниво (die Oberstufe) за квалифицирано владеене на немски език в професионалния живот. DSH – изпитът не се взема под внимание в този аспект, защото той по отношение на формата, възловите моменти, указанията за оценяване и пр. не е единен и поради това резултатите не са сравними. 

   Езикова основа на изпита ZOP е стандартният език. Изпитът се състои както от изискани журналистически текстове, така и от общи научни изследвания. 

   Изпитът ZOP се състои от следните части

   1. Тълкуване (обяснение) на текст – Texterklärung – 90 мин. 

       - отговаряне на въпроси по дълъг текст за четене с цели изречения 

       - преобразуване на места в текста 

       - парафразиране / включване на синоними 

   2. Способност за изразяване – Ausdrucksfähigkeit - 90 мин. 

       - упражнения за преобразуване и попълване на места в изреченията съобразно изискванията на граматиката за горното ниво (Oberstufengrammatik) 

   3. Слушане с разбиране – Hörverstehen 30 – 40 мин. 

       - отговаряне на въпроси в един по-дълъг текст 

   4. Писмено изразяване – Schriftlicher Ausdruck, 90 мин. 

       - изготвяне на съчинение на литературна или др. свободна тема 

   5. Устно изразяване – Mündlicher Ausdruck 

      - изнасяне на доклад по самостоятелно избрана тема 

      - обсъждане на изразената в доклада тема 

      - прочитане на глас на текст за четене и устно обобщение 

     В подтестовете на ZOP – Textverstehen (разбиране на текст) и Ausdrucksfähigkeit (способност за изразяване) се оценяват директно знанията по езика, словесното богатство и граматиката на горното ниво (Oberstufenniveau). С тестовете се проверява в каква степен участниците в изпита са усвоили немската граматика и как се справят с варирането и нюансирането на откъси от текстове. 

   При задачите за слушане с разбиране трябва да се изготвят добре формулирани записки в съответствие с реалните изисквания при слушането на лекции. Задачите на устния изпит отговарят адекватно на основните моменти от студентското ежедневие – устно обобщение на текст за четене, спонтанно възникнали дискусии, както и изнасяне на доклади

   Когато в един езиков тест се установи, че участниците в изпита разполагат както с езикови, така и със съдържателни знания (тематично информирани) тогава поставянето на задачите за съчинението съответства адекватно на изискванията на ZOP, тъй като тук става въпрос за представяне и структуриране на идеи и знания по дадена тема. Съчинението следва да представлява самостоятелно изготвено интелектуално творение. 

   Надеждността на ZOP не е толкова висока както на TestDaF, тъй като много формати от задачи са свободни и не се правят ясни, недвусмислени оценки. Така например, за съчинението се представят свързани с литературата теми и свободни теми без предварителни обяснения и напътствия. При четенето с разбиране кандидат-студентите трябва да отговарят с пълни изречения, което не отговаря на реалностите при изискванията за четене. При изпита TestDaF се обръща голямо внимание на връзката на темите с университетското ежедневие и със специалностите. Темите са обикновено от областите на околната среда, естествените науки, психологията, езикознанието и др. В ZOP-текстовете трябва да се обръща по-голямо внимание на темите от общ интерес на подходящо езиково ниво.

   

       ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ZOP

 За учениците, кандидатстващи с изпита ZOP, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по немски език и заявените конкретни цели.

Цели и методи на обучението:

- преговор на стара и овладяване на нова лексика и идиоми;

- основен и задълбочен преговор на граматиката, както и усвояване на характерни за теста специфични граматични конструкции;

- анализ и коментар на допусканите грешки;

- стратегии за справяне с изпитната ситуация;

- изграждане на умения за съобразяване с фактора време.

Вижте повече за уроците по немски език >>

Вижте повече за нивата и сертификатите по немски език >>

За повече информация относно обучението се обадете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане
(Цената на обаждането е съобразно Вашия тарифен план)